• เป็นคู่สามี - ภรรยาที่ประกอบอาชีพ "นักวางแผนการเงินอิสระ" ในนาม MAI Financial Life Planner มาตั้งแต่ปี 2554
  • มีประสบการณ์วางแผนการเงินให้กับลูกค้าบุคคลมามากกว่า 500 ท่าน ณ วันที่ก่อตั้งทีม
    โดยสร้างและสั่งสมประสบการณ์ทั้งหมดด้วยตนเอง ตั้งแต่ที่อาชีพนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
  • เป็นผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์