เพชร - รตะ โพอุทัย AFPT™

Assistant Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท การตลาด
(University of Bath)
ป.ตรี นิเทศศาตร์
(มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักวางแผนการเงินอิสระ
พิธีกรด้านการเงินและการลงทุน
ธุรกิจส่วนตัว

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
มีความสนใจเรื่องลงทุนมา ได้ลองศึกษาหลากหลายแนวทางการลงทุน จนมาค้นพบเรื่องการวางแผนการเงินแบบองค์รวม ทำให้ได้รู้ว่า "ถ้าอยากจะลงทุนให้ประสบความสำเร็จ เราต้องมีพื้นฐานเรื่องของการเงินส่วนบุคคลที่ดีก่อน"

พอเริ่มศึกษาเรียนรู้ พัฒนาตัวเอง ก็อยากจะให้ครอบครัวมีความเข้าใจ และแบ่งปันเป้าหมายทางการเงินร่วมกัน จึงมีแนวความคิดเริ่มต้นในการช่วยวางแผนและบริหารเงินของครอบครัว

ในขณะเดียวกันก็ได้มีโอกาสในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตามช่องทางต่างๆ ให้คนไทยมีโอกาสเข้าถึงความรู้และเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการเงินมากขึ้น

เพชรเชื่อว่าการที่เรามีทีมงาน มีเพื่อนร่วมอุดมการณ์ อย่าง Avenger Planner จะเข้ามาช่วยพัฒนาทักษะและความรู้ที่ถูกต้อง มีมาตราฐานและมุ่งเน้นประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญที่สุด และสร้างแผนการเงินที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง ตามบริบทของแต่ละบุคคล
หวังว่าเพชร และ Avenger Planner จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีอิสรภาพทางการเงินตามที่ตั้งใจครับ