แนวทางของเรา

คุณค่าและมาตรฐานที่เราตั้งใจส่งมอบ

เรามีความตั้งใจที่จะ ทำบริการวางแผนการเงินอันเป็นอุดมคติ ให้ปรากฎขึ้นจริง ผ่านการให้บริการของเรา ซึ่งเริ่มต้นจากแนวคิดว่า "ตัวเราเองอยากได้นักวางแผนการเงินแบบไหน เราก็จะเป็นนักวางแผนการเงินแบบนั้น" และนี่คือ "คุณค่าหลัก 4 ประการ" ที่เรายึดถือ และมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดขึ้น

อุ่นใจ

เราให้คำแนะนำเสมือนเป็นเงินของเรา
เลือกใช้เฉพาะวิธีการที่รอบคอบ ระมัดระวัง
และผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎหมายไทยเท่านั้น

โปร่งใส

เราเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ที่มาของรายได้ เงื่อนไขการบริการต่างๆ
เพื่อให้ท่านได้ข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ

มีความสามารถ

เราคัดเลือกนักวางแผนการเงินอย่างเข้มงวด
ทั้งด้านทักษะความรู้และคุณธรรม
และมีการทำงานร่วมกันเป็นทีม

ราคาเหมาะสม

เราให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
รายได้ของเราจะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้า
ดำเนินการตามแผนผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์เท่านั้น
เพื่อให้สามารถส่งมอบคุณค่าหลักทั้ง 4 ประการข้างต้นได้อย่างดีที่สุด
เราจึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านต่างๆ สำหรับนักวางแผนการเงิน Avenger Planner ดังต่อไปนี้

แนวทางการคัดเลือกนักวางแผนการเงิน

องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของ Avenger Planner คือ “นักวางแผนการเงิน” ซึ่งต้องมีคุณสมบัติสำคัญคือทั้ง เก่ง ดี และ ไม่มีปัญหาทางการเงิน เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างเป็นอิสระจากแรงกดดันต่างๆ โดยเฉพาะจากการฉวยโอกาสตักตวงผลประโยชน์ระยะสั้นจากความไม่รู้ของลูกค้า ด้วยการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม เพียงเพื่อจะสร้างรายได้เข้าตัวอย่างรวดเร็ว

ในเรื่องความเก่งนั้น เรามีกระบวนการคัดสรร พัฒนา และฝึกฝนนักวางแผนการเงิน เพื่อให้มีทักษะความรู้ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการทำงานเป็นทีม ยังช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆ ได้ดีกว่าการทำงานเพียงคนเดียว เราจึงให้ความสำคัญกับอีก 2 ปัจจัยเป็นหลัก โดยเฉพาะเรื่อง “ความดี” เพราะแม้ว่าจะมีการตั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ มากมายมากำกับดูแล แต่หากตั้งใจจะหลบเลี่ยงเสียอย่าง กฎอะไรก็คงคุมไม่อยู่

ด้วยเหตุนี้ นักวางแผนการเงินของ Avenger Planner จึงถูกคัดเลือกจากบุคคลที่ทีมผู้ก่อตั้ง (Founder) มั่นใจว่ามีเจตนา และจิตสำนึกที่ดี อีกทั้งมีความตั้งใจจริงที่จะเป็นนักวางแผนการเงิน แม้จะมีหรือไม่มีทีม Avenger Planner เกิดขึ้นก็ตาม

โดยนักวางแผนการเงินของทีม จะต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามลำดับ ดังต่อไปนี้

 • เข้าใจแนวทางของทีมอย่างถ่องแท้ จากการรับฟังข้อมูลทั้งด้านบวก ด้านลบ ในกิจกรรม Open-house ของทีมซึ่งจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง
 • ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้น ทั้งเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลภาคทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อประกอบอาชีพนักวางแผนการเงิน
 • ผ่านการสัมภาษณ์โดยทีม Founder ทั้ง 3 ด้วยมติเอกฉันท์ เพื่อรับเข้าอบรมในหลักสูตร AVP Academy
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร AVP Academy ซึ่งเป็นหลักสูตรการวางแผนการเงินภาคปฏิบัติที่ทีมพัฒนาขึ้น โดยเน้นการฝึกฝนและลงมือปฏิบัติ เป็นเวลาอย่างน้อย 16 สัปดาห์
 • ผ่านการสะสมประสบการณ์เป็นผู้ช่วยนักวางแผนการเงิน เพื่อให้บริการกับลูกค้าจริง เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน
 • ผ่านการสอบแผนการเงินเชิงลึก ซึ่งมีกรรมการตัดสินเป็นทีม Founder และ Planner รุ่นปัจจุบัน
 • มีใบอนุญาตที่จำเป็นตามกฎหมายครบถ้วน ที่จะสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • พิสูจน์ตนเองได้ ว่ามีความอุทิศตน รับผิดชอบ ทุ่มเทในการฝึกฝน โดยมีความเต็มใจให้คำปรึกษาทางการเงินกับทุกคน แม้ไม่รู้ว่าจะได้ค่าตอบแทนหรือไม่ หรือกระทั่งไม่ได้รับค่าตอบแทนก็ตาม
แนวทางการวางแผนและให้คำแนะนำทางการเงิน

เราเชื่อในศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของคน จึงมีนโยบายเปิดโอกาสให้ นักวางแผนการเงินแต่ละคน สามารถวางแผนการเงินให้กับลูกค้าของตนได้อย่างอิสระ ตราบใดที่มิได้ละเมิดหลักการสำคัญของทีม ดังต่อไปนี้

แนะนำเสมือนเป็นเงินของตนเอง

หากแผนหรือผลิตภัณฑ์ใด ที่แม้แต่ตัวเราเอง
ยังไม่กล้าดำเนินการ หรือไม่เลือกซื้อ
เราก็จะไม่แนะนำแผนหรือผลิตภัณฑ์นั้นให้กับลูกค้าของเราเช่นกัน

คำนึงถึงความเสี่ยงก่อนผลตอบแทน

ทุกคำแนะนำของเรา จะอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท
เรามองด้านร้ายและเตรียมวิธีจัดการ ก่อนที่จะหวังถึงด้านดี
แล้วจึงสื่อสารทั้งสองด้านให้ลูกค้ารับทราบเพื่อตัดสินใจ

รอบคอบ พอประมาณ ไม่สุดโต่ง

เราวิเคราะห์ คาดการณ์ ให้คำแนะนำแบบระมัดระวัง
ชวนลูกค้าคาดหวังในสิ่งที่เป็นไปได้
ไม่ใช่เพียงแค่วาดฝันให้สวยหรู แต่มีความเป็นไปได้ต่ำ

ไม่เน้นคาดการณ์ระยะสั้น มุ่งความสำเร็จระยะยาว

เราให้ความสำคัญกับความเป็นไปได้ในระยะยาว
ซึ่งมีพื้นฐานทางวิชาการและเหตุผลรองรับ
มากกว่าการทำนายเหตุการณ์เฉพาะหน้า

เน้นเสนอทางเลือก ให้ลูกค้าร่วมตัดสินใจ

เราเชื่อว่าแผนการเงินที่ดีนั้น ต้องเป็นแผนที่ลูกค้ามีความเชื่อมั่น
เข้าใจ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยตนเอง
มากกว่าที่จะทำตามสิ่งที่นักวางแผนการเงินเสนอเพียงฝ่ายเดียว

ติดตามทบทวนคำแนะนำอยู่เสมอ

เราเชื่อว่าไม่มีแผนหรือคำแนะนำใดที่จะใช้ได้เสมอไป
เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป แผนการเงินจะต้องถูกปรับปรุง
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ
แนวทางการคัดเลือกและเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เพื่อจะบรรลุเป้าหมายทางการเงินนั้น นักวางแผนการเงินมีความจำเป็นต้องแนะนำให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ อาทิ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ กองทุนรวม กองทุน LTF/RMF กองทุนส่วนบุคคล และผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

โดยเฉพาะสำหรับนักวางแผนการเงิน Avenger Planner นั้น คอมมิชชั่นจากการขายผลิตภัณฑ์ก็เป็นแหล่งรายได้เดียวของเรา ดังนั้น จึงมีโอกาสที่นักวางแผนการเงินจะเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม โดยอาศัยความเชื่อใจของลูกค้า เพียงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน แทนที่จะเป็นผลประโยชน์ของลูกค้า

Avenger Planner จึงกำหนดนโยบายขึ้นเพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ดังกล่าว ดังต่อไปนี้
1เสนอขายผลิตภัณฑ์เมื่อจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อบรรลุเป้าหมายเท่านั้น
นักวางแผนการเงิน Avenger Planner จะไม่เสนอขายผลิตภัณฑ์พร่ำเพรื่อ และ จะไม่ตั้งธงไว้ก่อนว่าจะต้องเสนอขายผลิตภัณฑ์ใดกับลูกค้าที่จะเข้าพบ ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่จะเสนอขายนั้น จะต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าลูกค้ามีความจำเป็นที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์นั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
2คัดเลือกผลิตภัณฑ์จากผู้ให้บริการที่หลากหลาย และเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้กฎหมายไทย
นักวางแผนการเงิน Avenger Planner จะพยายามคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากผู้ให้บริการที่หลากหลาย โดยไม่จำกัดอยู่เพียงผลิตภัณฑ์จากค่ายใดค่ายหนึ่ง เว้นแต่มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายได้ นักวางแผนการเงินจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงข้อจำกัดนั้น ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายไทยเท่านั้น
3แนะนำผลิตภัณฑ์ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่จ่ายคอมมิชชั่นสูง
นักวางแผนการเงิน Avenger Planner จะทำการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดี เหมาะสมกับการนำไปใช้เพื่อบรรลุเป้าหมาย โดยไม่คำนึงว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะมีคอมมิชชั่นมากกว่าหรือน้อยกว่าอีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง (เช่น สำหรับกองทุนรวม คือเป็นกองทุนรวมที่มีผลตอบแทนย้อนหลังในระยะยาวที่ดี ขณะที่ผลตอบแทนในระยะสั้นก็ยังจัดอยู่ในกลุ่มกองทุนที่น่าสนใจ โดยมีค่าธรรมเนียมที่อยู่ในระดับที่ไม่สูงจนเกินไป และสำหรับกองทุนส่วนบุคคล คือเป็นกองทุนที่มีผลตอบแทนโดดเด่นกว่าเมื่อเทียบกับกองทุนรวมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เป็นต้น)
4ไม่ผูกมัดลูกค้าให้ต้องซื้อผลิตภัณฑ์กับนักวางแผนการเงิน
นักวางแผนการเงิน Avenger Planner จะแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมให้กับลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเลือกที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกับนักวางแผนการเงินของเรา หรือดำเนินการเองก็ได้ (ทั้งนี้ นักวางแผนการเงินจะมีรายได้ก็ต่อเมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์จากนักวางแผนการเงิน)
5ไม่มีการขอให้ช่วยซื้อผลิตภัณฑ์
นักวางแผนการเงิน Avenger Planner จะไม่ขอร้อง หรือกดดันด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม ให้ท่านช่วยซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ท่านไม่มีความจำเป็นต้องใช้ แต่หากท่านมีความจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ถือเป็นหน้าที่ของนักวางแผนการเงินที่ต้องนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการดำเนินการตามแผน
ทั้งนี้ หากลูกค้าท่านใด พบว่านักวางแผนการเงิน Avenger Planner มีการแนะนำหรือเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่ขัดกับนโยบาย 5 ข้อข้างต้น ท่านมีสิทธิ์ที่จะสอบถามถึงเหตุผลกับนักวางแผนการเงินของท่าน และ/หรือ สามารถร้องเรียนกับทีมผู้ก่อตั้ง (Founder) เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป (คลิก เพื่อส่งข้อร้องเรียน)
แนวทางการบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริการวางแผนการเงินของ Avenger Planner นั้นดำเนินการเป็นธุรกิจ ย่อมต้องคาดหวังผลตอบแทนทางการเงินเป็นการตอบแทนจากการให้บริการ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วนักวางแผนการเงินมักอยู่ในฐานะที่มีความได้เปรียบทางข้อมูลที่มากกว่า อีกทั้งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า จึงอาจสามารถให้คำแนะนำกับลูกค้าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยที่ลูกค้าไม่ทราบ หรือกระทั่งสามารถทำให้ลูกค้าเข้าใจว่าเป็นประโยชน์ของตัวลูกค้าเองได้ ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้น ก็ถือเป็นความล้มเหลวของเรา ที่ไม่สามารถมุ่งเอาประโยชน์ของลูกค้ามาก่อนประโยชน์ส่วนตนได้ตามปณิธานที่ตั้งไว้

ดังนั้น เราจึงมีแนวทางในการบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ผ่านการเปิดเผยข้อมูลที่มากเพียงพอตั้งแต่ก่อนรับบริการ ร่วมกับการที่ลูกค้าต้องให้ความร่วมมือกับทีมผู้ก่อตั้ง (Founder) ในการรักษาผลประโยชน์ของตัวท่านเอง ด้วยการศึกษาข้อมูลที่เราได้เปิดเผย และตัดสินใจทำตามคำแนะนำ เฉพาะที่ท่านเห็นว่ามิได้ถูกเอารัดเอาเปรียบเท่านั้น

โดย Avenger Planner มีนโนบายในการบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยการให้สิทธิ์ต่างๆ กับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะสอบถามและได้รับ ประวัติโดยสังเขป ของทั้งทีมผู้ก่อตั้งและนักวางแผนการเงิน
 • ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะสอบถามและได้รับข้อมูล แหล่งที่มาของรายได้ ของทั้งทีมผู้ก่อตั้งและนักวางแผนการเงิน
 • ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะสอบถามและได้รับทราบ ผลประโยชน์ ที่นักวางแผนการเงินและทีมผู้ก่อตั้ง ได้รับจากการให้คำแนะนำต่างๆ
 • ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะสอบถามและได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ เหตุผลและการได้มาซึ่งคำแนะนำต่างๆ ของนักวางแผนการเงิน
 • ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะ ดำเนินการหรือไม่ดำเนินการตามคำแนะนำใดๆ ของนักวางแผนการเงิน
 • ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะ ร้องเรียน หรือแจ้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ของนักวางแผนการเงิน ให้กับทีมผู้ก่อตั้งได้ดำเนินการตรวจสอบ
 • ลูกค้ามีสิทธ์ที่จะ ให้ทีมผู้ก่อตั้งจัดหานักวางแผนการเงินท่านใหม่ เพื่อทดแทนนักวางแผนการเงินท่านเดิมที่ลูกค้าไม่ประสงค์จะใช้บริการต่อ
 • ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะ ยกเลิก หรือยุติการรับบริการ ได้ทุกเมื่อ
 • ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะ ดำเนินการตามกฎหมาย กับนักวางแผนการเงิน ผ่านหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
การกำกับดูแลและควบคุมคุณภาพบริการ

ไปคนเดียวไปได้ไว... ไปด้วยกันไปได้ไกล เราตระหนักดีว่าการจะพัฒนาทีมนักวางแผนการเงินหลายชีวิต ให้มีคุณภาพการบริการในระดับที่ดีใกล้เคียงกันนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ถึงกับเป็นไปไม่ได้ เราจึงตั้งใจให้ Avenger Planner เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Organization) ภายใต้แนวคิด Progressionist ซึ่งเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ ว่าคนเราเรียนรู้และพัฒนาได้

คำว่าสมบูรณ์แบบนั้นไม่มีจริง การรอจนดีพร้อม แล้วค่อยลงมือทำนั้น สุดท้ายก็จะไม่ได้ทำอะไรเลย เราจึงเลือกที่จะสร้างบริการวางแผนการเงินในอุดมคติของเราขึ้นทันที และพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ทุกๆ วัน เพราะปัญญาที่แท้จริง ย่อมเกิดจากการลงมือทำเท่านั้น

และกระบวนการเหล่านี้คือแนวทางที่เราใช้เพื่อบ่มเพาะบริการของเราให้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ ในทุกๆ วัน

Continuous Learning

เรามีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
เพราะการเงินงั้นมีพลวัตรเปลี่ยนแปลงตลอด
เราจะไม่ประมาทคิดว่าตนรู้แล้วเก่งแล้ว

Knowledge Sharing

เราตั้งใจจะพัฒนาไปด้วยกันเป็นทีม
กรณีศึกษา ปัญหายากๆ เราร่วมกันแก้
ทักษะความรู้จะถูกแบ่งปันในทีมเสมอ

Feedback Seeking

เราแสวงหา Feedback จากลูกค้า
เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการ
สิ่งดีจะถูกชื่นชม สิ่งแย่จะได้รับการปรับปรุง

Internal Rating

เรามีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของนักวางแผนการเงินเป็นการภายใน
เพื่อพัฒนาเขาได้ตรงจุดและทันท่วงที