หากท่านกำลังหาเมนูเพื่อสมัครใช้บริการ เมนูดังกล่าวอยู่ที่ด้านล่างสุดของหน้านี้นะครับ แต่ก่อนที่จะสมัคร เราอยากขอให้ท่านศึกษาข้อมูลในหน้านี้ให้ครบถ้วนเสียก่อน เพื่อที่ท่านจะได้พิจารณา ว่าบริการของเราตรงกับความต้องการของท่านหรือไม่ครับ

บริการวางแผนการเงินแบบองค์รวมคืออะไร

 • เป็นบริการวางแผนและให้คำแนะนำ ที่ครอบคลุมทุกๆ มิติ ด้านการเงินส่วนบุคคล
 • เน้นการวางแผนให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่สำคัญในชีวิต ซึ่งอาจมีมากกว่าหนึ่งเป้าหมาย
 • มีการวิเคราะห์และจัดทำ "แผนการเงิน" เพื่อใช้เป็นแผนที่นำทางในการลงมือปฏิบัติ
 • มีนักวางแผนการเงิน เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ จัดทำแผน ให้คำแนะนำในการตัดสินใจต่างๆ
 • ลูกค้ามีส่วนร่วม ในการให้ข้อมูล สอบถาม และตัดสินใจ ที่จะทำหรือไม่ทำตามแผน ในประเด็นต่างๆ
 • มีการติดตามผล และปรับปรุงแผนอย่างน้อยทุก 1 ปี เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ครอบคลุมเรื่องใดบ้าง

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อใช้บริการ
 • นักวางแผนการเงินประจำตัว ทำหน้าที่ให้บริการกับท่านอย่างต่อเนื่อง
 • นัดหมายเพื่อแนะนำบริการและเก็บข้อมูล อย่างน้อย 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง
 • นัดหมายเพื่อนำเสนอแผนการเงิน อย่างน้อย 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง
 • แผนการเงินแบบองค์รวม พร้อมแผนปฏิบัติการ 1 เล่ม
 • การเปิดบัญชีลงทุน และการช่วยเหลือให้ท่านดำเนินการตามแผนได้
 • นัดหมายเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนปีละ 1 ครั้ง
สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อใช้บริการ
 • นักวางแผนการเงินประจำตัว ทำหน้าที่ให้บริการกับท่านอย่างต่อเนื่อง
 • นัดหมายเพื่อแนะนำบริการและเก็บข้อมูล อย่างน้อย 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง
 • นัดหมายเพื่อนำเสนอแผนการเงิน อย่างน้อย 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง
 • แผนการเงินแบบองค์รวม พร้อมแผนปฏิบัติการ 1 เล่ม
 • การเปิดบัญชีลงทุน และการช่วยเหลือให้ท่านดำเนินการตามแผนได้
 • นัดหมายเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนปีละ 1 ครั้ง
คลิกที่วิดีโอเพื่อรับชมตัวอย่างแผนการเงิน
คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ
 • มีสัญชาติไทย และสามารถรับบริการโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก
 • มีความตั้งใจจริง และยินดีให้เวลา เพื่อให้ข้อมูลและร่วมตัดสินใจกับนักวางแผนการเงิน โดยจะมีการนัดหมายอย่างน้อย 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง
 • ยินดีให้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และจัดทำแผนการเงิน อาทิ ข้อมูลทรัพย์สิน หนี้สิน รายรับ รายจ่าย กรมธรรม์ประกันชีวิต/ประกันภัย พอร์ตการลงทุน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ฐานะ/รายได้ ระดับใดก็ได้ โดยไม่มีการกำหนดขั้นต่ำ และสามารถใช้บริการได้แม้ยังไม่มีเงินเก็บ หรือยังมีภาระหนี้สิน
 • อายุ เท่าใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา ผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน หรือผู้เกษียณอายุก็สามารถใช้บริการได้
 • อาชีพ อะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ อาชีพอิสระ (ฟรีแลนซ์) เจ้าของธุรกิจ ทุกอาชีพสามารถใช้บริการได้
 • ยินดีเปิดบัญชีรับคำแนะนำการลงทุน กับ บลป. อเวนเจอร์ แพลนเนอร์ ควบคู่ไปกับการ เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน กับบริษัทหลักทรัพย์พันธมิตร โดยเป็นบัญชีภายใต้การดูแลของนักวางแผนการเงิน Avenger Planner (ทั้งนี้การเปิดบัญชีทั้งสองบัญชี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปิดบัญชี และไม่มีข้อผูกมัดให้ลูกค้าต้องลงทุนในบัญชีดังกล่าว โดยลูกค้าสามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระ หลังจากที่ได้รับการนำเสนอแผนการเงินแล้ว)
ค่าบริการ / ราคา
Avenger Planner ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำภารกิจสำคัญ นั่นคือ
"การทำให้คนไทยในทุกระดับ สามารถเข้าถึงคำแนะนำทางการเงินที่ดีได้"

เราจึงไม่มีการคิดค่าบริการในการวางแผน

โดยเราจะมีรายได้ เป็นส่วนแบ่งค่าธรรมเนียม จากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์
เมื่อลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์การเงินต่างๆ ผ่านนักวางแผนการเงินของ Avenger Planner

ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมของผลิตภัณฑ์เหล่านั้น จะเป็นอัตราเดียวกันกับที่ลูกค้าต้องจ่าย
เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์นั้นด้วยตนเอง ผ่านช่องทางอื่นๆ

โดยลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นกว่าปกติแต่อย่างใด
นักวางแผนการเงินของ Avenger Planner จะให้คำแนะนำและเสนอขายเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายของลูกค้าเท่านั้น หากท่านสันนิษฐานว่า อาจได้รับคำแนะนำและ/หรือการเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ท่านสามารถ ติดต่อฝ่ายกำกับดูแลของบริษัท เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบได้ทันที
ค่าบริการ / ราคา
Avenger Planner ก่อตั้งขึ้น
เพื่อทำภารกิจสำคัญ นั่นคือ
การทำให้คนไทยในทุกระดับ
สามารถเข้าถึงคำแนะนำทางการเงินที่ดีได้


เราจึงไม่มีการคิดค่าบริการในการวางแผน

โดยเราจะมีรายได้
เป็นส่วนแบ่งค่าธรรมเนียม
จากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์
เมื่อลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์การเงินต่างๆ
ผ่านนักวางแผนการเงินของเรา

ทั้งนี้ค่าธรรมเนียม
ของผลิตภัณฑ์เหล่านั้น
จะเป็นอัตราเดียวกันกับที่ลูกค้าต้องจ่าย
เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์นั้นด้วยตนเอง
ผ่านช่องทางอื่นๆ

โดยลูกค้า
ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม
ที่เพิ่มขึ้นกว่าปกติแต่อย่างใด

นักวางแผนการเงินของ Avenger Planner จะให้คำแนะนำและเสนอขายเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายของลูกค้าเท่านั้น หากท่านสันนิษฐานว่า อาจได้รับคำแนะนำและ/หรือการเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ท่านสามารถ ติดต่อฝ่ายกำกับดูแลของบริษัท เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบได้ทันที

กระบวนการรับบริการ

บริการ/สมัครใช้บริการ
1

แนะนำบริการ/เก็บข้อมูล/เปิดบัญชี

ณ สถานที่ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงกัน
โดยลูกค้าเตรียมข้อมูลส่วนตัวมาด้วย
บริการ/สมัครใช้บริการ
2

วิเคราะห์และจัดทำแผน

โดยนักวางแผนการเงิน
Avenger Planner
บริการ/สมัครใช้บริการ
3

นำเสนอแผนและลงมือทำตามแผน

ลูกค้าต้องดำเนินการตามแผนด้วยตนเอง
โดย Planner เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ
บริการ/สมัครใช้บริการ
4

ติดตามและปรับปรุงแผน

ประเมินผลลัพธ์ และปรับปรุงแผน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
รีวิวจากลูกค้า

 • คุณไหวมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตใจบริการ มีความรู้ทางด้านการวางแผนการเงินแบบองค์รวม ตามแนวทางของอาจารย์เอ สามารถตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ขอบคุณคุณไหวมากครับ ชีวิตทางด้านการเงินเป็นระบบมากขึ้น หลังจากได้เรียนกับอาจารย์เอ ตอนนี้มีคุณไหวมาดูแล ทำให้รู้สึกวางใจ อุ่นใจมากขึ้น ว่าจะสามารถไปสู่เป้าหมายทางการเงินได้ครับ
 • พี่สุเมธ เป็นคนสุภาพมาก มีความเป็นกันเอง มีทักษะการสื่อสาร การให้ข้อมูลที่ดี มีความใส่ใจต่อผู้รับบริการดีมากครับ อยากให้มีการนำเสนอแผนมาอย่างน้อย 2 แผน มีการแจ้งเหตุผล ว่าทำไมถึงควรเลือกแผนแบบนี้ หรือกองทุนนี้ครับ
 • พี่ต้นเป็นคนที่ให้คำปรึกษาผมดีมากครับ หรือให้คำแนะนำ หรือวิธีการใช้งานต่างๆ ให้ดีมากครับ ตั้งแต่ตอนเริ่มการกรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่อนข้างใส่ใจมากครับ เพราะตอนแรกผมเข้าใจว่าข้อมูลน่าจะเพียงพอ แต่โดนตีกลับมาให้ลองคิดให้รอบคอบถี่ถ้วน ทำให้ผมเครียด ไข้ขึ้นเลยครับ 5555 แต่พอผมปรับตัวได้ ในระยะเวลาที่ผ่านมายังไม่ถึงปี ผมค่อนข้างพอใจกับผลที่ออกมาครับ
 • ให้คำแนะนำ ตลอดจนการตอบคำถามได้ดี มีความเป็นกันเอง สื่อสารตรงไปตรงมา ติดต่อสื่อสารได้ง่าย และ ตรงต่อเวลา ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆ และแนวคิดในการให้ความรู้แก่คนทั่วไป ให้เข้าใจ รู้จัก ตลอดจนการวางแผน เพื่ออนาคต
 • ให้ความรู้ทั้งเบื้องต้นและเชิงลึก ด้านการเงิน การจัดการ รวมทั้งอธิบายข้อมูลที่ควรจะทราบได้เป็นอย่างดี ทีมงานเป็นผู้มีความรู้ และถ่ายทอด รวมทั้งให้แนวทางในการตัดสินใจต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 • ก่อนแนะนำการวางแผนการเงิน มีการสอบถามเกี่ยวกับอนาคตของลูกค้าอย่างละเอียด สุภาพ ตรงต่อเวลา ดูแลอย่างดี พึงพอใจค่ะ Feedback ไม่มีค่ะ ขอให้มีความสุขและประสบผลสำเร็จในปี 2564 และดูแลเอาใจใส่ลูกค้าแบบนี้ตลอดไปเลยนะคะ
 • 1. ปิงมีความ Customer Centricity เห็นได้จากการ Deliver งาน ที่คิดถึงลูกค้าเป็นหลัก ยกตัวอย่างเช่น การอำนวยความสะดวก ด้วยการแปะ Post-it ชัดเจน ว่าต้องลงนามตรงไหนบ้าง การไม่ Take for granted ในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม 2. ปิงมีความ Empathy อย่างกรณีการออกแบบแผนการเงิน ปิงจะพยายามเข้าใจในบทบาท และความรู้สึกของแต่ละคนในครอบครัว เช่น บทบาทของลูกที่ต้องการจะเก็บเงินดูแลพ่อแม่ หรือบทบาทของพ่อ ที่ต้องการวางแผนเงินที่มีอยู่ในช่วงเวลาที่จำกัด ปิงพยายามเข้าใจ และอธิบายถึงความแตกต่างของมุมมองที่ต่างกันได้อย่างดีมาก
 • พี่ตุ้มทำงานละเอียดและวางแผนได้รอบคอบ และครอบคลุมมากๆ ครับ แนะนำและอธิบายดีมาก เช่นเดียวกันครับ
 • ให้คำแนะนำการลงทุนได้ดีมาก กระชับตรงประเด็นและเข้าใจง่าย ขอบคุณที่ทำให้คำแนะนำ และเข้าใจถึงการวางแผนการเงินและลงทุน Avenger Planner เป็นสิ่งที่เหมาะสมมาก สำหรับการดำเนินชีวิตปัจจุบัน ถ้าไม่ได้รับคำแนะนำดีๆ แบบนี้ คงจะลงทุนแบบไม่มีเป้าหมายแน่ๆ เลย
 • ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้ดี ขอบคุณนักวางแผนการเงินของ Avenger Planner ที่ช่วยทำให้เรามีเวลาไปทำสิ่งอื่น แทนการมานั่งเฝ้าดูราคาหุ้น
 • โดยภาพรวมเป็นการให้คำแนะนำ ที่ Practical ดีมาก โดยเฉพาะที่มีรายละเอียดต่างๆ ส่งเป็น File ที่สามารถนำมาทบทวนดูเองได้อีกครั้ง ได้ประโยชน์มากๆ ค่ะ และเห็นถึงความตั้งใจของทีมค่ะ
 • น้องน่ารักมาก ให้ข้อมูล​และแนวทางที่เป็นประโยชน์​กับพี่มาก และพยายามหาทางที่ดีที่สุดให้ ขอบคุณ​มากที่มีกลุ่มคน​นี้ เพื่อช่วยวางแผนให้กับคนที่อาจไม่มีความรู้​ความเข้าใจ ได้มาช่วยแนะแนวทางที่ดี ให้อย่างน้อยได้มีเงินเก็บ ได้ใช้เงินเก็บนั้นอย่างมีประโยชน์สูงสุด
 • ประทับใจในความเป็นกันเอง รู้สึกเป็นพี่ชายที่ดูแลเหมือนเราเป็นคนในครอบครัว โดยให้เกียรติการตัดสินใจเรา และให้คำแนะนำโดยละเอียด แต่ด้วยตัวเองอยู่ต่างจังหวัด และพี่นัทเองมีติดภารกิจบ้าง อาจจะนัดหมายเจอกันลำบาก แต่โดยรวมพี่นัทก็อำนวยความสะดวกเต็มที่แล้วค่ะ ดีใจที่มีพี่นัทเป็นคนดูแลค่ะ
 • พี่หนูเป็น Planner ที่เตรียมความรู้มาเป็นอย่างดี และมีความสามารถในด้านการวางแผนการเงินอย่างแท้จริง สามารถ ถาม-ตอบได้อย่างถูกต้องโดยทันที ทำให้เรารู้สึกคลายความกังวลในเรื่องการเงินไปได้หมด ทุกวันนี้ผมรู้สึกอุ่นใจและสบายใจมาก ที่มีพี่หนูช่วยดูแลและวางแผนทางด้านการเงินให้
 • พี่เพิ้งน่ารักและเป็นกันเองดีมากค่ะ รู้สึกสามารถพูดคุยได้อย่างสบายใจ อธิบายและแนะนำตามความเหมาะสม และประโยชน์กับลูกค้า ถ้าเห็นว่าอันไหนดีกว่าก็ส่งเสริม เป็นนักวางแผนและที่ปรึกษาที่ดี มีการถามและติดตามอยู่เรื่อยๆ ขอบคุณที่ตั้งทีมวางแผนการเงินดีๆ แบบนี้ เพื่อแก้ปัญหาการเงินของคนไทยนะคะ ขอให้ตั้งใจ และพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไปค่ะ
 • ขอบคุณทีม Avenger Planner (พี่ต๋อย) ที่คอยช่วยเหลือแนะนำเรื่องการวางแผนการเงิน เพราะสำหรับคนที่ไม่มีความรู้เรื่องการเงิน มันค่อนข้างยากที่จะวางแผนการเงินให้ครอบคลุมด้วยตัวเอง ตั้งแต่เจอและทำตามแผนของ Avenger Planner ตอนนี้สบายใจขึ้นมาก ว่าจะสามารถใช้ชีวิตและเกษียณงานตามที่ต้องการได้ ขอบคุณมากๆ อีกครั้งนะคะ
 • คุณจิ๋มให้ข้อมูลรอบด้านทั้งส่วนดีและไม่ดี ไม่ได้บังคับให้ทำหรือไม่ทำ ให้เกียรติเราในการตัดสินใจ และเสนอทางเลือกถ้าเราไม่ต้องการจะทำ
 • คุณมิ้งค์เป็นนักวางแผนที่ดีมากในด้านของการสื่อสาร การให้ความรู้ความเข้าใจ ความเอาใจใส่ มารยาท และ ความสุภาพ เมื่อมีปัญหาหรือคำถามที่สงสัย คุณมิ้งค์สามารถหาคำตอบและอธิบายได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเข้าใจง่าย ไม่ยืดเยื้อ ตรงประเด็น กระชับ นอกจากนี้ยังมีความน่าเชื่อถือ ทำให้ฉันสบายใจ วางใจ และมั่นใจในพอร์ตที่คุณมิ้งค์ได้จัดสรรให้
 • ดีมากครับ คุณแน็ตช่วยให้ชีวิตผมมีแผนการเงินที่ดีขึ้นมาก และยังช่วยปรับแผนให้เข้ากับสถานการณ์ของชีวิต ที่ปรับเปลี่ยนไปได้เป็นอย่างดี อยากให้เพื่อนๆ และคนรู้จักทั้งหลาย ได้มารู้จักกับ Avenger Planner เพื่อจะได้วางแผนการเงินของเขา จะได้ไม่ใช้ชีวิตอยู่บนความประมาทด้านการเงิน
 • น้องฟางดูตั้งใจทำงานดีมาก มีความตั้งใจทำอาชีพนักวางแผนการเงินอย่างจริงจัง ไม่เลือกว่าลูกค้าเงินมากหรือน้อย ในเวลาเกิดวิกฤติก็ค่อยสอบถามพูดคุยตลอดเวลา ขอเป็นกำลังใจให้ครับ การมีนักวางแผนการเงินที่ดีมีคุณธรรมจำนวนมากๆ น่าจะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของคนในประเทศไทยดีขึ้น มีชีวิตทางการเงินและการเกษียณที่มีคุณภาพมากขึ้น
สมัครรับบริการ

เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนรอรับบริการอยู่จำนวนหนึ่ง และบริษัทมีนักวางแผนการเงินที่สามารถให้บริการได้จำนวนจำกัด จึงจำเป็นต้องทยอยให้บริการกับลูกค้าที่ลงทะเบียนเป็น Waiting List ตามลำดับก่อนหลัง (First Come, First Served) โดยสำหรับท่านที่ลงทะเบียนในช่วงนี้ จะได้รับบริการในเดือน มีนาคม 2566

ทั้งนี้เพื่อความเข้าใจอันดีในการใช้บริการ บริษัทใคร่ขอให้ท่านได้โปรดศึกษาและยอมรับ ข้อควรทราบสำคัญในการรับบริการ ด้านล่างนี้ ก่อนตัดสินใจลงทะเบียนเป็น Waiting List

ข้อควรทราบสำคัญในการรับบริการ


 1. ด้วยเหตุที่บริษัทไม่มีการเก็บค่าบริการ แต่ได้รับเพียงค่าตอบแทนในรูปของส่วนแบ่งรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าซื้อเพื่อดำเนินการตามแผนการเงิน  บริษัทจึงมีข้อกำหนดให้ลูกค้าทุกท่านต้องเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์พันธมิตรของบริษัทร่วมด้วย
 2. การเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปิดบัญชี และไม่มีข้อผูกมัดให้ต้องลงทุนในบัญชีนั้น
 3. นักวางแผนการเงินจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากลูกค้า ในการให้เวลาและให้ข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการจัดทำแผนและคำแนะนำ ลูกค้าสามารถพิจารณาให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็น และสามารถสอบถามเหตุผลได้ว่าข้อมูลแต่ละประเภทนั้นใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้าง
 4. บริษัทและนักวางแผนการเงินของบริษัท ไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ในการดำเนินการตามแผน และ/หรือ ผลลัพธ์ของการลงทุนได้ เนื่องจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมและรู้ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ
 5. บริษัทให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะปฏิบัติตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ภายใต้ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งท่านสามารถศึกษาได้โดยคลิกที่ ลิ้งค์นี้
 6. บริษัทมีนโยบายในการทำความรู้จักกับลูกค้าทุกรายแบบพบหน้าลูกค้า (Face-to-face) เท่านั้น กรณีนัดหมายทาง Online Meeting ลูกค้าจะต้องเปิดกล้อง เพื่อประโยชน์ในการยืนยันและระบุตัวตน อันเป็นข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 7. บริษัทกำหนดให้นักวางแผนการเงินต้องทบทวนและปรับปรุงแผนการเงินให้กับลูกค้าตามปกติปีละ 1 ครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็น ทั้งนี้ลูกค้าสามารถแจ้งความจำเป็นกับนักวางแผนการเงินได้ โดยนักวางแผนการเงินอาจใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเงินของลูกค้าแต่ละท่าน
 8. คำแนะนำการลงทุนและแผนการเงินของบริษัท ให้น้ำหนักกับกับปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจในระยะยาวเป็นหลัก จึงไม่ได้มีการปรับคำแนะนำในการลงทุนถี่นัก อีกทั้งบริษัทไม่มีนโยบายให้นักวางแผนการเงินทำหน้าที่รายงานข่าวสารระยะสั้นให้กับลูกค้า นักวางแผนการเงินจะแจ้งเฉพาะข่าวสารที่สำคัญ และกระทบกับแผนการเงินที่ได้เคยให้ไว้เป็นหลัก
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิในการให้บริการเฉพาะกับลูกค้าที่มีความเข้าใจร่วมกันกับบริษัท ตามข้อควรทราบที่ได้แจ้งข้างต้น และตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการใน "ชุดเอกสารเพื่อขอรับบริการวางแผนการเงิน" โดยบริษัทอาจมีความจำเป็นที่ต้องปฏิเสธ และ ยกเลิกการให้บริการแก่ลูกค้าที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวได้

ท่านสามารถศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการโดยละเอียด
ได้จาก "ชุดเอกสารเพื่อขอรับบริการวางแผนการเงิน" โดยคลิกดาวโหลดเอกสารได้ที่ ลิ้งค์นี้

หากท่านได้ศึกษาและเข้าใจรูปแบบบริการของบริษัทอย่างถี่ถ้วนแล้ว และยินดีรับบริการภายใต้เงื่อนไขและรูปแบบดังกล่าว ท่านสามารถคลิกที่สัญลักษณ์ด้านล่างนี้ เพื่อสมัครเป็น Waiting List รอรับบริการ

และท่านยังสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับบริการ ได้จากวิดีโอต่อไปนี้