เตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ ที่ไม่ต้องห่วงกังวลเรื่องเงินไปกับพวกเรา

ที่ Avenger Planner ทุกคนสามารถมี นักวางแผนการเงิน ประจำตัว
เป็นผู้ช่วยจัดทำและดูแล แผนการเงิน ให้ต่อเนื่อง

เตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ
ที่ไม่ต้องห่วงกังวลเรื่องเงิน
ไปกับพวกเรา

ที่ Avenger Planner
ทุกคนสามารถมี
นักวางแผนการเงิน ประจำตัว
เป็นผู้ช่วยจัดทำและดูแล
แผนการเงิน ให้ต่อเนื่อง

เราช่วยคุณได้อย่างไร ?

เราร่วมพูดคุย และช่วยคุณรวบรวมข้อมูลการเงินต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์
และจัดทำเป็น “แผนเกษียณอายุ” เพื่อคุณโดยเฉพาะ
โดยเป็นส่วนหนึ่งของ “แผนการเงินแบบองค์รวม”

 • ได้รับแผนเป็นรูปเล่ม พร้อมวิธีนำไปปฏิบัติ
 • มีนักวางแผนการเงินประจำตัวคอยดูแลต่อเนื่อง
 • พาคุณลงมือทำจริง และคอยสนับสนุนคุณตลอดเส้นทาง
 • ทบทวนและปรับปรุงแผนทุก 1 ปี

เราช่วยคุณได้อย่างไร ?

เราร่วมพูดคุย และช่วยคุณ
รวบรวมข้อมูลการเงินต่างๆ
เพื่อนำมาวิเคราะห์ และจัดทำ
เป็น “แผนเกษียณอายุ”
เพื่อคุณโดยเฉพาะ
โดยเป็นส่วนหนึ่งของ
“แผนการเงินแบบองค์รวม”

 • ได้รับแผนเป็นรูปเล่ม พร้อมวิธีนำไปปฏิบัติ
 • มีนักวางแผนการเงินประจำตัวคอยดูแลต่อเนื่อง
 • พาคุณลงมือทำจริง และคอยสนับสนุนคุณตลอดเส้นทาง
 • ทบทวนและปรับปรุงแผนทุก 1 ปี

เราช่วยตอบคำถาม และให้คำแนะนำคุณในประเด็นเหล่านี้

ประเมินเป้าหมายเงินทุนเพื่อเกษียณอายุ

โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ ทั้งค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตทั่วไป และค่าใช้จ่ายพิเศษต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว ซ่อมแซมบ้าน เปลี่ยนรถ การกุศล เงินมรดกที่ต้องการให้มีคงเหลือตกทอด ฯลฯ

คาดการณ์มูลค่าแหล่งเงินทุนเพื่อเกษียณอายุที่มีอยู่

เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เงินบำนาญชราภาพจากกองทุนประกันสังคม เงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และแหล่งเงินออมเพื่อการเกษียณอื่นๆ

ให้คำแนะนำในการปรับแต่งสวัสดิการเพื่อเกษียณอายุ

อาทิ การให้คำแนะนำในการปรับอัตราเงินสะสม และแผนการลงทุน ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) และของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ให้เหมาะสมกับความพร้อมด้านกระแสเงินสด ผลตอบแทนที่คาดหวัง ความเสี่ยงที่รับได้ และระยะเวลาลงทุน

วางแผนการเก็บออม/ลงทุนเพิ่มให้บรรลุเป้าหมาย

โดยคำนวณตามหลักมูลค่าเงินตามเวลา (Time Value of Money) เทียบเคียงกับความพร้อมด้านกระแสเงินสด เพื่อประเมินว่าควรต้องลงทุนเพิ่มในแต่ละปีเป็นจำนวนเงินเท่าใด ในเครื่องมือหรือพอร์ตการลงทุนลักษณะใดเพื่อให้บรรลุเป้า

จัดพอร์ตและแนะนำกองทุนรวมที่เหมาะสม

โดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่จะได้รับผ่านกองทุน RMF/SSF ควบคู่ไปกับการพิจารณาปัจจัยด้านผลตอบแทนและความเสี่ยง รวมถึงการให้คำแนะนำในการปรับพอร์ต และ/หรือ เปลี่ยนกองทุนเมื่อจำเป็น

อำนวยความสะดวกในการโอนย้ายเงินลงทุน

เช่น การโอนย้าย RMF จาก บลจ. หนึ่ง ข้ามไปยังอีก บลจ. หนึ่ง และ การโอนย้ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) มาลงทุนต่อในกอง RMF for PVD เมื่อลูกค้ามีการย้ายงาน หรือลาออกจากที่ทำงานเดิม

จัดพอร์ตเพื่อสร้างรายได้หลังเกษียณอายุ

โดยเน้นไปที่การกระจายการลงทุน ไปยังสินทรัพย์ที่มีการจ่ายกระแสเงินสด (Income-Paying Asset) ที่หลากหลาย เพื่อสร้างรายได้ที่เพียงพอ สำหรับใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ และชะลอการลดลงของพอร์ตเกษียณอายุให้ช้าที่สุด

ให้คำแนะนำในการจัดการรายรับ-รายจ่ายหลังเกษียณ

เช่นการจัดทำงบประมาณ การบันทึกรายรับ-รายจ่าย การแบ่งแยกบัญชี ฯลฯ เพื่อให้ลูกค้าสามารถดำรงชีวิตได้ด้วยคุณภาพชีวิตตามที่วางแผนไว้ และลดความเสี่ยงที่เงินทุนเพื่อการเกษียณอายุจะหมดลงก่อนกำหนดจากการใช้จ่ายที่มากเกินไป

เราพร้อมบริการด้วยความใส่ใจ พูดคุยกับคุณด้วยภาษาง่ายๆ
ในสถานที่และช่องทางที่คุณสะดวก

ตัวอย่างแผนเกษียณอายุที่จะได้รับ

ประเมินทุนเกษียณ : ค่าใช้จ่ายทั่วไป

ประเมินทุนเกษียณ : ค่าใช้จ่ายพิเศษ

แผนการลงทุนเพื่อเกษียณอายุ

คาดการณ์มูลค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประเมินการลดลงของพอร์ตหลังเกษียณ

การแบ่งพอร์ตหลังเกษียณตามวัตถุประสงค์

คาดการณ์รายได้จากพอร์ตหลังเกษียณ

ทั้งหมดนี้เราบริการให้ฟรี!

และยินดีให้บริการกับทุกท่าน
โดยไม่จำกัดอายุ อาชีพ ฐานะ
และยอดเงินลงทุนขั้นต่ำ

 
ทำไมจึงสามารถบริการฟรีได้ ?
เพราะในแผนการเงินนั้น จะมีคำแนะนำให้ซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น กองทุนรวม เพื่อใช้ดำเนินการตามแผน ซึ่งเราจะได้ส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมจากการซื้อผลิตนั้นเป็นรายได้แล้ว จึงไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มอีก
ต้องเสียค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์แพงขึ้นหรือไม่ ?
ไม่ต้องจ่ายแพงขึ้น ลูกค้าจะเสียค่าธรรมเนียมเท่ากับที่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นด้วยตัวเอง ในช่องทางอื่นๆ
 
ทำไมจึงสามารถบริการฟรีได้ ?
เพราะในแผนการเงินนั้น จะมีคำแนะนำให้ซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น กองทุนรวม เพื่อใช้ดำเนินการตามแผน ซึ่งเราจะได้ส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมจากการซื้อผลิตนั้นเป็นรายได้แล้ว จึงไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มอีก
ต้องเสียค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์แพงขึ้นหรือไม่ ?
ไม่ต้องจ่ายแพงขึ้น ลูกค้าจะเสียค่าธรรมเนียมเท่ากับที่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นด้วยตัวเอง ในช่องทางอื่นๆ

ขั้นตอนการรับบริการ

บริการวางแผนเกษียณอายุ
1

แนะนำบริการ/เก็บข้อมูล/เปิดบัญชี

ณ สถานที่ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงกัน
โดยลูกค้าเตรียมข้อมูลส่วนตัวมาด้วย
บริการวางแผนเกษียณอายุ
2

วิเคราะห์และจัดทำแผน

โดยนักวางแผนการเงิน
Avenger Planner
บริการวางแผนเกษียณอายุ
3

นำเสนอแผนและลงมือทำตามแผน

ลูกค้าต้องดำเนินการตามแผนด้วยตนเอง
โดย Planner เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ
บริการวางแผนเกษียณอายุ
4

ติดตามและปรับปรุงแผน

ประเมินผลลัพธ์ และปรับปรุงแผน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

รีวิวจากลูกค้า

 • คุณไหวมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตใจบริการ มีความรู้ทางด้านการวางแผนการเงินแบบองค์รวม ตามแนวทางของอาจารย์เอ สามารถตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ขอบคุณคุณไหวมากครับ ชีวิตทางด้านการเงินเป็นระบบมากขึ้น หลังจากได้เรียนกับอาจารย์เอ ตอนนี้มีคุณไหวมาดูแล ทำให้รู้สึกวางใจ อุ่นใจมากขึ้น ว่าจะสามารถไปสู่เป้าหมายทางการเงินได้ครับ
 • พี่ต้นเป็นคนที่ให้คำปรึกษาผมดีมากครับ หรือให้คำแนะนำ หรือวิธีการใช้งานต่างๆ ให้ดีมากครับ ตั้งแต่ตอนเริ่มการกรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่อนข้างใส่ใจมากครับ เพราะตอนแรกผมเข้าใจว่าข้อมูลน่าจะเพียงพอ แต่โดนตีกลับมาให้ลองคิดให้รอบคอบถี่ถ้วน ทำให้ผมเครียด ไข้ขึ้นเลยครับ 5555 แต่พอผมปรับตัวได้ ในระยะเวลาที่ผ่านมายังไม่ถึงปี ผมค่อนข้างพอใจกับผลที่ออกมาครับ
 • ให้คำแนะนำการลงทุนได้ดีมาก กระชับตรงประเด็นและเข้าใจง่าย ขอบคุณที่ทำให้คำแนะนำ และเข้าใจถึงการวางแผนการเงินและลงทุน Avenger Planner เป็นสิ่งที่เหมาะสมมาก สำหรับการดำเนินชีวิตปัจจุบัน ถ้าไม่ได้รับคำแนะนำดีๆ แบบนี้ คงจะลงทุนแบบไม่มีเป้าหมายแน่ๆ เลย
 • น้องน่ารักมาก ให้ข้อมูล​และแนวทางที่เป็นประโยชน์​กับพี่มาก และพยายามหาทางที่ดีที่สุดให้ ขอบคุณ​มากที่มีกลุ่มคน​นี้ เพื่อช่วยวางแผนให้กับคนที่อาจไม่มีความรู้​ความเข้าใจ ได้มาช่วยแนะแนวทางที่ดี ให้อย่างน้อยได้มีเงินเก็บ ได้ใช้เงินเก็บนั้นอย่างมีประโยชน์สูงสุด
 • ดีมากครับ คุณแน็ตช่วยให้ชีวิตผมมีแผนการเงินที่ดีขึ้นมาก และยังช่วยปรับแผนให้เข้ากับสถานการณ์ของชีวิต ที่ปรับเปลี่ยนไปได้เป็นอย่างดี อยากให้เพื่อนๆ และคนรู้จักทั้งหลาย ได้มารู้จักกับ Avenger Planner เพื่อจะได้วางแผนการเงินของเขา จะได้ไม่ใช้ชีวิตอยู่บนความประมาทด้านการเงิน
 • น้องฟางดูตั้งใจทำงานดีมาก มีความตั้งใจทำอาชีพนักวางแผนการเงินอย่างจริงจัง ไม่เลือกว่าลูกค้าเงินมากหรือน้อย ในเวลาเกิดวิกฤติก็ค่อยสอบถามพูดคุยตลอดเวลา ขอเป็นกำลังใจให้ครับ การมีนักวางแผนการเงินที่ดีมีคุณธรรมจำนวนมากๆ น่าจะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของคนในประเทศไทยดีขึ้น มีชีวิตทางการเงินและการเกษียณที่มีคุณภาพมากขึ้น

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับบริการ ได้จากวิดีโอนี้