บริการของเรา

บริการวางแผนการเงินแบบองค์รวม

เราให้บริการวางแผนการเงินแบบองค์รวมเป็นหลัก โดยมีกระบวนการให้บริการเริ่มต้นตั้งแต่การ ระบุเป้าหมาย ที่สำคัญในชีวิตของลูกค้าที่ต้องการบรรลุ จากนั้นจึง เก็บข้อมูล ที่เกี่ยวข้องจากลูกค้าเพื่อนำมา วิเคราะห์ และ ให้คำแนะนำ ที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านต่างๆ อาทิ แผนการบริหารสภาพคล่อง แผนการบริหารความเสี่ยงทางการเงินส่วนบุคคล แผนการใช้จ่ายรายการใหญ่ แผนการศึกษาบุตร แผนเกษียณอายุ แผนการลงทุน แผนภาษี ฯลฯ

นอกจากการให้คำแนะนำแล้ว หน้าที่ของนักวางแผนการเงิน Avenger Planner ยังรวมถึงการ ช่วยให้ลูกค้าสามารถดำเนินการตามแผนได้อย่างถูกต้อง ทั้งการแนะนำให้ลูกค้าไปดำเนินการด้วยตนเอง ณ สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง และ ยังสามารถเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมให้กับลูกค้าได้ โดยเมื่อมีการดำเนินการตามแผนไปแล้ว ยังจะต้องมีการ ติดตาม ประเมินผล เพื่อปรับปรุงแผนและคำแนะนำอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ในการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง และสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
เปรียบเทียบการวางแผนการเงินแบบองค์รวมกับการให้คำแนะนำแบบอื่นๆ
เปรียบเทียบการวางแผนการเงินแบบองค์รวมกับการให้คำแนะนำแบบอื่นๆ
การวางแผนเฉพาะด้าน (ภายใต้แผนการเงินแบบองค์รวม)

ในการวางแผนการเงินแบบองค์รวมนั้น นักวางแผนการเงิน Avenger Planner จะช่วยท่านกำหนดเป้าหมายต่างๆ ทั้งเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีเป้าหมายสำคัญใดถูกละเลย เพราะการให้ความสำคัญต่อเป้าหมายใดเพียงเป้าหมายหนึ่งแม้จะทำให้เป้าหมายนั้นสามารถบรรลุได้โดยง่าย แต่อาจเป็นความสำเร็จบนความล้มเหลวของเป้าหมายอื่นๆ ที่อาจมีความสำคัญไม่แพ้กัน

โดยเมื่อรวบรวมเป้าหมายที่สำคัญได้ครบถ้วนแล้ว นักวางแผนการเงินจะช่วยวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายต่างๆ และจะร่วมมือกับลูกค้าใน การจัดลำดับความสำคัญ ว่าเป้าหมายใดควรจะเป็นเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรไปทำให้บรรลุผลก่อน ตามความจำเป็นและความเหมาะสม ซึ่งแผนการเงินเฉพาะด้านต่างๆ นั้น มักประกอบไปด้วยแผนต่างๆ ดังต่อไปนี้
02-asset-purchase

แผนใช้จ่ายรายการใหญ่

03-debt-mgmt

แผนบริหารหนี้สิน

04-risk-mgmt

แผนป้องกันความเสี่ยง

05-children-expense

แผนค่าใช้จ่ายบุตร

06-retirement

แผนเกษียณอายุ

07-investment-plan

แผนการลงทุน

08-tax-planning

แผนภาษี

การวางแผนเฉพาะด้าน
(ภายใต้แผนการเงินแบบองค์รวม)


ในการวางแผนการเงินแบบองค์รวมนั้น นักวางแผนการเงินกลุ่ม Avenger Planner จะช่วยท่านกำหนดเป้าหมายต่างๆ ทั้งเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีเป้าหมายสำคัญใดถูกละเลย เพราะการให้ความสำคัญต่อเป้าหมายใดเพียงเป้าหมายหนึ่งแม้จะทำให้เป้าหมายนั้นสามารถบรรลุได้โดยง่าย แต่อาจเป็นความสำเร็จบนความล้มเหลวของเป้าหมายอื่นๆ ที่อาจมีความสำคัญไม่แพ้กัน

โดยเมื่อรวบรวมเป้าหมายที่สำคัญได้ครบถ้วนแล้ว นักวางแผนการเงินจะช่วยวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายต่างๆ และจะร่วมมือกับลูกค้าใน การจัดลำดับความสำคัญ ว่าเป้าหมายใดควรจะเป็นเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรไปทำให้บรรลุผลก่อน ตามความจำเป็นและความเหมาะสม ซึ่งแผนการเงินเฉพาะด้านต่างๆ นั้น มักประกอบไปด้วยแผนต่างๆ ดังต่อไปนี้
02-asset-purchase
แผนใช้จ่ายรายการใหญ่
03-debt-mgmt
แผนบริหารหนี้สิน
04-risk-mgmt
แผนป้องกันความเสี่ยง
05-children-expense
แผนค่าใช้จ่ายบุตร
06-retirement
แผนเกษียณอายุ
07-investment-plan
แผนการลงทุน
08-tax-planning
แผนภาษี
บริการนี้เหมาะกับใคร

การวางแผนการเงินแบบองค์รวมนั้นเหมาะกับคนทุกคน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถรับบริการวางแผนการเงินแบบองค์รวมได้ ท่านที่สนใจรับบริการควรมีคุณสมบัติดังนี้

  • มีความตั้งใจจริง และยินดีให้เวลา เพื่อทำงานร่วมกันกับนักวางแผนการเงิน
  • ยินดีให้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และจัดทำแผนการเงิน อาทิ ข้อมูลทรัพย์สิน หนี้สิน รายรับ รายจ่าย กรมธรรม์ประกันชีวิต/ประกันภัย พอร์ตการลงทุน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ไม่เชื่อในเรื่องการร่ำรวยในชั่วข้ามคืนแบบไม่มีเหตุผล แต่เชื่อว่าความสำเร็จ ต้องอาศัยความรู้ ความพยายาม และความต่อเนื่อง
  • ฐานะ/รายได้ เท่าใดก็ได้ ไม่มีขั้นต่ำ ไม่มีเงินเลยก็สามารถวางแผนการเงินได้
  • อายุ เท่าใดก็ได้ เรียนอยู่ก็ได้ ทำงานแล้วก็ได้ กระทั่งเกษียณแล้วก็สามารถรับการวางแผนได้ทั้งสิ้น
  • อาชีพ อะไรก็ได้ คนขับรถ แม่บ้าน พนักงานบริษัท CEO ฟรีแลนซ์ เจ้าของธุรกิจ ทุกอาชีพสามารถวางแผนการเงินได้หมด
ค่าบริการ

เรามีความตั้งใจให้บริการของเราเข้าถึงคนในวงกว้างที่สุด โดยไม่คำนึงถึงฐานะหรือมูลค่าเงินลงทุนขั้นต่ำ จึงได้ออกแบบโครงสร้างค่าบริการ เพื่อให้ลูกค้าทุกกลุ่ม สามารถตัดสินใจใช้บริการได้ง่าย โดยมีโครงสร้างค่าบริการแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

ค่าวางแผน/ค่าให้คำปรึกษา

ไม่มี
นักวางแผนการเงินทุกคนของเรา ทำงานนี้ด้วยใจรัก เรายินดีหากให้บริการแล้วได้ผลตอบแทนเป็นตัวเงิน แต่หากไม่ได้ก็ไม่เป็นไร เพราะสิ่งที่เราได้จากลูกค้าทุกท่านอย่างแน่นอน คือโอกาส มิตรภาพ และประสบการณ์ที่ดี แม้จะกินไม่ได้ แต่ก็เป็นพลังงานหล่อเลี้ยงให้เราลุยต่อในงานที่เรารัก

ส่วนแบ่งรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์

เท่ากับที่ท่านต้องจ่ายเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์นั้นผ่านช่องทางอื่น
คอมมิชชั่นเป็นรายได้เดียวของเรา และจะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าตัดสินใจดำเนินการตามแผนการเงิน โดยเปิดบัญชีซื้อผลิตภัณฑ์กับเราเท่านั้น โดยเราจะเสนอเฉพาะในสิ่งที่จำเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ของลูกค้าแต่ละคนเท่านั้น
จากโครงสร้างค่าบริการข้างต้น จะมีหลายกรณีที่เราไม่มีรายได้เกิดขึ้นจากการให้บริการ เนื่องจากเหตุผลต่างๆ อาทิ ลูกค้าตัดสินใจนำแผนการเงินที่ได้ไปดำเนินการเอง และ/หรือ ลูกค้ามีบัญชีที่ใช้ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อดำเนินการตามแผนอยู่แล้ว และไม่ประสงค์จะเปิดบัญชีใหม่หรือโอนย้ายบัญชีเดิมมาอยู่ภายใต้การดูแลของนักวางแผนการเงิน Avenger Planner

ซึ่งหากเกิดกรณีเช่นนี้บ่อยครั้ง ย่อมมีความเสี่ยงที่นักวางแผนการเงินจะมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย อันจะส่งผลถึงความยั่งยืนในการให้บริการของ Avenger Planner ด้วย เราจึงได้มีการเตรียมพร้อมด้านต่างๆ เพื่อให้เราสามารถยืนหยัดทำตามปณิธานได้อย่างยั่งยืนที่สุด ผ่านนโยบายสำคัญ อาทิ

  • คัดเลือกเฉพาะนักวางแผนการเงินที่ไม่มีปัญหาทางการเงิน เช่น มีเงินทุนสำรองมากเพียงพอ และ/หรือ มีรายได้หลักที่ดีอยู่ก่อน
  • ใช้จ่ายแต่เฉพาะสิ่งที่จำเป็น ลดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองต่างๆ เช่น ค่าโฆษณา ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างภาพลักษณ์ ค่าเช่าสำนักงานขนาดใหญ่
  • สร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่เชิดชูนักวางแผนการเงินที่ให้บริการอย่างถูกต้อง ไม่ใช่ที่ยอดขายหรือรายได้
เพื่อความโปร่งใส และความสบายใจของลูกค้าในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามคำแนะนำของนักวางแผนการเงิน เราจึงมีนโยบายเปิดเผย "แหล่งที่มาของรายได้และโอกาสเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์" โดยท่านสามารถศึกษาได้จาก เอกสารฉบับนี้ (คลิกเพื่อดาวโหลด) และหากท่านสันนิษฐานว่า ท่านอาจได้รับคำแนะนำหรือได้รับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมกับท่าน ท่านสามารถติดต่อผู้ก่อตั้ง Avenger Planner เพื่อดำเนินการตรวจสอบได้
กระบวนการรับบริการ

การวางแผนการเงินแบบองค์รวมนั้น ไม่ใช่การเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือให้คำแนะนำเป็นครั้งๆ แต่เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องจริงจัง ลูกค้าและนักวางแผนการเงินอาจต้องนัดพบกันอย่างน้อย 2-3 ครั้ง ในแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง กว่าที่จะได้บทสรุปเป็นแผนการเงินที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งโดยทั่วไปจะมีกระบวนการในการรับบริการ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
chat-icon1

แนะนำบริการและเก็บข้อมูล

ณ สถานที่ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงกัน
โดยลูกค้าช่วยจัดเตรียมข้อมูลให้
lamp-icon2

วิเคราะห์และจัดทำแผน

โดยนักวางแผนการเงิน
ร่วมกับทีมงาน Avenger Planner
print-icon3

นำเสนอแผนและให้คำแนะนำ

ลูกค้านำแผนไปดำเนินการเอง
หรือดำเนินการผ่านนักวางแผนการเงิน
review-icon4

ติดตามและปรับปรุงแผน

ประเมินผลลัพธ์ และปรับปรุงแผน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
สมัครรับบริการ
ท่านสามารถลงทะเบียนเป็น Waiting List เพื่อรอรับบริการตามลำดับก่อนหลังของการลงทะเบียน ซึ่งปัจจุบันคาดว่าจะต้องรอประมาณ 2-3 เดือน เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนรอรับบริการอยู่เป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ เราใคร่ขอความกรุณาจากท่าน ให้ทำการศึกษา "ข้อควรทราบก่อนการรับบริการวางแผนการเงินจาก Avenger Planner" โดยคลิกดาวโหลดเอกสารที่ ลิ้งค์นี้ หรือศึกษาจากตารางด้านล่างนี้ ก่อนทำการลงทะเบียน

ข้อควรทราบก่อนการรับบริการวางแผนการเงินจาก Avenger Planner
หากท่านยินดีรับบริการวางแผนการเงินจาก Avenger Planner ตามแนวทางดังกล่าว ท่านสามารถคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้ เพื่อลงทะเบียนจองคิวเป็น Waiting List โดยเราจะแจ้งข่าวสารและขั้นตอนในการรับบริการให้กับท่านทางอีเมล์ และ SMS ก่อนถึงคิวรับบริการของท่านประมาณ 1-2 สัปดาห์
Avenger Planner ต้องกราบขออภัยทุกท่านในความล่าช้า มา ณ ที่นี้