บิ๊ก - เมธัส ไม้งาม

Assistant Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท บริหารธุรกิจ
วิชาเอก การเงินและการบริหารจัดการข้อมูล
(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
(มหาวิทยาลัยมหิดล)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
บริษัทเอกชนในอุตสาหกรรมยานยนต์

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
การสะสมความมั่งคั่งและการมีอิสระทางการเงินคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมเริ่มศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเงินและการลงทุน ทั้งศึกษาด้วยตัวเองและในมหาวิทยาลัย จนมาพบกับการวางแผนการเงินแบบองค์รวมซึ่งเป็นแนวทางในการวางแผนการเงินเพื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางไปจนถึงเป้าหมายระยะยาวเช่นวางแผนเกษียณเป็นต้น

เมื่อยิ่งศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางแผนการเงินแบบองค์รวมมากยิ่งขึ้นทำให้ผมได้เข้าใจถึงความหมายของ 2 คำข้างต้นที่เป็นจุดเริ่มต้นของผมไม่ได้มีเพียงแค่การวางแผนเพื่อการลงทุนเท่านั้นแต่ยังมีมุมมองและหลักการต่างๆ อีกมากมาย

จนได้มาพบกับทีม Avenger Planner โดยมี Founder ทั้ง 3 คนคือพี่เอ พี่ใหม่และพี่อ้นที่มีหลักการและแนวทางในการวางแผนการเงินแบบองค์รวมโดยเน้นประโยขน์ของผู้รับการวางแผนเป็นสำคัญอย่างยิ่งซึ่งตรงกับแนวคิดและหลักการของผมดังนั้นผมจึงสมัตรเข้ารวมทีมและฝึกฝนเพิ่มเติมอย่างไม่ย่อท้อพร้อมกับลงมือทำอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถและสร้างประโยชน์และให้คำแนะนำอย่างเหมาะสมและถูกต้องแก่ผู้รับบริการวางแผนการเงิน

นอกจากนั้นแล้วผมดีใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน Avenger Planner ซึ่งเป็นทีมงานมืออาชีพในการแนะนำให้ความรู้และสร้างคุณค่าสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่นอย่างแท้จริง
มาสะสมความั่งคั่งด้วยการวางแผนการเงินแบบองค์รวมไปด้วยกันน่ะครับ