แอมมี่ – พท.ป. ปัทมน เอี่ยมละออ CFP®

Assistant Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท บริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาการเงิน
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
ป.ตรี แพทยศาสตร์ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักวางแผนการเงินอิสระ

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
ย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี 2013 หลังจากที่เรียนจบ เรามีเหตุต้องได้เข้ามาทำงานสายงานด้านธุรกิจการเงิน ซึ่งตอนนั้นเราไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านการเงินเลย จนได้รู้จักคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน Certified Financial Planner (CFP) เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ของนักวางแผนการเงิน และได้เจอ พี่เอ ศักดา สรรพปัญญาวงศ์ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินผ่านเพจ A-Academy เราก็เรียน CFP และติดตามพี่เอมาเรื่อยๆ

จนทำให้เราได้มีความรู้ความเข้าใจความหมายของการวางแผนการเงินแบบองค์รวม แต่เรายังไม่เคยเห็นบริษัทไหนที่มีบริการการวางแผนการเงินแบบองค์รวมให้กับผู้รับบริการแบบจริงจัง ส่วนมากจะเป็นการวางแผนการเงินแบบแยกเป็นส่วนโดยเน้นขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของบริษัทตัวเอง เลยทำให้เราคิดว่าบ้านเราควรมีการทำงานในแนวทางนักวางแผนการเงินที่จัดทำแผนการเงินแบบองค์รวมและเห็นผลประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นสำคัญ

และจากการที่ตามพี่เอ จนมาเจอการจัดตั้ง Avenger Plannerที่มี Founder ทั้ง 3 คนคือ พี่เอ พี่อ้นและพี่ใหม่ ร่วมกันจัดทำทีมนักวางแผนการเงิน ที่ให้คำแนะนำและทำแผนการเงินแบบองค์รวมให้ผู้รับบริการโดยเห็นผลประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นสำคัญซึ่งตรงกับความตั้งใจของเรา เราจึงตัดสินใจสมัครเข้า Avenger Planner

เพราะเรามองว่างานด้านการวางแผนการเงินเป็นงานที่มีคุณค่าต่อชีวิตผู้คนมากมาย เนื่องจากเรื่องเงินเป็นเรื่องที่อยู่กับเราตั้งแต่เกิดจนตาย และน้อยคนนักที่จะทำแผนการเงินของตัวเองได้ครบทุกด้าน ดังนั้นจึงควรมีมืออาชีพที่เห็นผลประโยชน์ของเราเป็นสำคัญมาช่วยวางแผนและให้คำแนะนำแก่เราได้

หลังจากที่ได้เข้ามาใน Avenger Planner ทำให้เราได้พบกับคนที่มีอุดมการณ์และเป้าหมายในทิศทางเดียวกันมากมาย เราได้ร่วมฝึกฝนทักษะต่างๆ ได้ลงมือปฏิบัติงานกันอย่างต่อเนื่อง และทางทีมได้มีการพัฒนาเนื้องานในทุกๆด้านเพื่อให้นักวางแผนการเงินในทีมทุกคนสามารถให้คำแนะนำที่มีคุณค่าและมีประโยชน์แก่ผู้รับบริการ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นสำคัญ

แผนการเงิน เปรียบเสมือน “แผนที่ชีวิต” ที่ช่วยให้การเดินทางของชีวิตเราเป็นไปอย่างราบรื่นและมีทิศทาง ไม่ทำให้ชีวิตเราต้องหลงทางจนไปไม่ถึงจุดหมายที่เราตั้งใจเอาไว้