ตาล - เพชร พิมพาภรณ์ AFPTᵀᴹ

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท วิศวกรรมอาหาร (ม. พระจอมเกล้าธนบุรี)
ป.ตรี อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมอาหาร (ม. เกษตรศาตร์)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักบิน
สายการบินพาณิชย์

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner

ทำไมถึงเข้าร่วมทีมนี้ ?

ดั่งสุภาษิตที่ว่า “คบคนเช่นไร ย่อมเป็นคนเช่นนั้น” เหตุผลที่ผมเข้าร่วมทีมนี้ จึงน่าจะคล้ายๆ กับเพื่อนร่วมทีมหลายๆ คน คือ สังคมที่นี่ส่งเสริมให้เป็นคนดีและเก่งขึ้น ในเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

คนดี : จากสิ่งที่ผมได้เห็นผู้ก่อตั้ง (พี่เอ พี่ใหม่ และพี่อ้น) เป็นคนที่ตั้งใจอดทนฝ่าฟันทำงานวางแผนการเงิน โดยยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นที่หนึ่งซึ่งไม่ง่ายเลย เพราะสิ่งที่วัดความเข้มแข็งของจิตใจ ไม่ได้วัดจากสิ่งที่เราทำ แต่วัดจากสิ่งที่เราไม่ทำ คือไม่ทำในสิ่งที่เอาประโยชน์ส่วนตนมาก่อนประโยชน์ของลูกค้า นอกจากนี้ Planner ในทีมทุกคน ต่างก็มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นกัลยาณมิตรช่วยซึ่งเหลือกันและกันอยู่เสมอ ทั้งเรื่องความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ทำให้สังคมที่นี่เรียกได้ว่าเป็นสังคมที่ดี

ความรู้ดี : นอกจากสังคมดีแล้วยังเป็นแหล่งรวมคนเก่งๆ เอาไว้ด้วย คนในทีมไม่เพียงเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องการวางแผนการเงินภาคปฏิบัติเท่านั้น แต่ละคนยังมีความสามารถเฉพาะตัวด้านอื่นๆ ที่หลากหลาย และได้มีการนำความสามารถด้านต่างๆ นั้น มาสร้างสรรค์และพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้า ยิ่ง Avenger Planner นั้นให้บริการลูกค้าในทุกระดับอย่างไม่แบ่งแยก ยิ่งทำให้ได้พบกับปัญหาที่หลากหลาย ซึ่งเป็นที่มาของการสร้างสรรค์เครื่องมือต่างๆ จนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่ดีภายในทีม

ฉะนั้น ถ้าต้องการเป็นคนดีและเก่ง ผมถือคติว่าเราต้อง “จุ่มตัว” ในสภาพแวดล้อมที่เป็นแบบนั้น และ Avenger Planner ก็เป็นทีมที่ใช่ ผมจึงไม่ลังเลที่จะเข้าร่วมทีมนี้

ทำไมถึงต้องเป็นงานวางแผนการเงิน ?
หากถามตัวเองคงประกอบไปด้วย “3ช” คือ ชอบ เชี่ยวชาญ และ ช่วยเหลือ

ชอบ : สำหรับความชอบ ในที่นี้หมายถึงความต่อเนื่องเพลิดเพลิน เมื่อได้ลงมือทำแผนการเงิน ในขณะที่คิดหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแผนแต่ละแผน ซึ่งผมสามารถทำได้ จนลืมเวลาไปเลยทีเดียว

เชี่ยวชาญ : ความรู้ทางการเงินการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผมพร้อมเรียนรู้ สั่งสมประสบการณ์โดยใช้หลัก Learn How to Learn ทั้งภาคทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญ พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องในเรื่องการวางแผนการเงิน

ช่วยเหลือ : การช่วยเหลือในสิ่งที่เราทำได้ ตามความสามารถที่เรามีโดยเริ่มจากคนรอบตัว จากกลุ่มเล็กขยายขอบเขตไปเรื่อยๆ ซึ่งในเรื่องของการวางแผนการเงินนั้น แม้จะเริ่มจากระดับบุคคล แต่หากในระดับบุคคลทำได้ดี ก็จะส่งผลดีในระดับสังคมเอง ซึ่งหากแผนการเงินที่ได้ช่วยกันคิดและลงมือปฏิบัติไปด้วยกัน สามารถทำให้ลูกค้าบรรลุถึงสิ่งที่ต้องการ จนมีชีวิตที่ดีขึ้น ย่อมเกิดเป็นคุณค่าและความภูมิใจ ที่ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนั่นเอง
หากชีวิตเปรียบเหมือนการเดินทาง การวางแผนการเงิน ก็เปรียบได้กับการติดตั้ง GPS ให้กับชีวิต