มิ้นท์ - ผุสดี พรเกษมศาสตร์ CFP®

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการเงิน (มหาวิทยาลัยมหิดล)
ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
พนักงานองค์กรของรัฐ

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
ช่วงเรียนปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความสนใจเรื่องการวางแผนการเงิน เพราะได้เรียนวิชาการเงินส่วนบุคคล ที่มีความน่าสนใจและมีประโยชน์มาก พอเข้าช่วงชั้นปีที่ 4 จึงตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Young Financial Star Competition (YFS) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้ได้เรียนรู้เรื่องการวางแผนการเงินและการลงทุน นอกเหนือจากความรู้ในรั้วมหาวิทยาลัย

โดยได้ผ่านการทดสอบเข้ารอบ 50 คนสุดท้ายของโครงการ ในสาย Financial Planning ซึ่งทำให้ได้รับทุนอบรมหลักสูตร “พื้นฐานการวางแผนการเงิน” และต้องจัดทำแผนการเงินเสนอคณะกรรมการฯ ทำให้รู้จักและสนใจอาชีพนักวางแผนการเงิน รวมถึงเข้าใจวิธีการและขั้นตอนการทำแผนการเงินมากขึ้น

หลังจากนั้นจึงเริ่มวางแผนการเงินให้กับตัวเองและพยายามศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงิน รวมถึงความรู้การเงินจากพี่เอ A-Academy และเมื่อได้คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® (Certified Financial Planner) ได้เริ่มทำแผนการเงินให้กับคนรอบข้างมากขึ้น

จนทราบว่าพี่เอได้ก่อตั้งทีม Avenger Planner เพื่อสร้างนักวางแผนการเงินที่สามารถวางแผนการเงินแบบองค์รวมได้ ซึ่งตรงกับความตั้งใจของตัวเองที่อยากใช้ความรู้ทางการเงิน และทักษะด้านการวางแผนการเงินที่มี เพื่อสนับสนุนให้ผู้อื่นมีสุขภาพทางการเงินที่ดีได้ตามเป้าหมาย จึงตัดสินใจสมัครเข้าร่วมทีม Avenger Planner ซึ่งเป็นทีมที่เปลี่ยนความรู้ในตำราและความคิดในอุดมคติ สู่สิ่งที่ลูกค้าสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในที่สุด
เรื่องเงินเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ต้องใส่ใจ ให้เราเป็นเพื่อนคู่คิดและช่วยให้คุณได้เริ่มต้นวางแผนการเงินตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้คุณมีสุขภาพทางการเงินที่ดีตามเป้าหมายที่วางไว้