ออม - ศศุภร ปลั่งพงษ์พันธ์

Assistant Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท MSc Finance
(University of Strathclyde, UK)
ป.โท MRes Finance
(Lancaster University, UK)
ป.ตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
พนักงานองค์กรของรัฐ

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
จุดเริ่มต้นที่ทำให้มีความสนใจเรื่องการเงินมาจากการเริ่มศึกษาวิชาการเงินส่วนบุคคลในระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งการเข้าร่วมโครงการ Money Management Award (MMA) และ Young Researcher Competition (YRC) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้มีความเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการวางแผนทางการเงินที่มีความสำคัญและถือเป็นพื้นฐานของชีวิตในทุกช่วงวัย หลังจากนั้นจึงศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้ทางการเงินและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

หลังจากเริ่มทำงานได้มีการนำความรู้ทางการเงินมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และจากประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสในการทำงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน พัฒนาเนื้อหา ดำเนินโครงการเพื่อขยายองค์ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินไปยังกลุ่มวัยทำงาน กลุ่มนักเรียน-นักศึกษา รวมทั้งงานพัฒนาหลักสูตรความรู้ทางการเงินสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญในการผลักดันการส่งเสริมความรู้ทางการเงินเพื่อให้คนไทยในทุกช่วงวัยมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการเงินและสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการส่งต่อ ขยายผลการสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง

จุดเริ่มต้นในการเข้าร่วมทีม Avenger Planner มาจากการได้รู้จักพี่เอ หนึ่งใน Founder จากการเข้าร่วมโครงการ MMA และ YRC ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ติดตาม A-Academy รวมทั้งจากประสบการณ์ทำงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ทำให้เห็นความสำคัญของความรู้ทางการเงินที่เป็นพื้นฐานของชีวิตประจำวันสำหรับทุกช่วงวัย ประกอบกับแนวทางการวางแผนทางการเงินของ Avenger Planner ที่เป็นการวางแผนการเงินแบบองค์รวมซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้รับคำแนะนำในระยะยาว จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งของทีมในการขับเคลื่อนการขยายองค์ความรู้ที่นำไปสู่การปฏิบัติจริงให้เกิดผลไปในวงกว้างได้มากขึ้น
เรื่องการเงินและการวางแผนทางการเงินไม่ยากอย่างที่คิด ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ทุกเวลา เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้การวางแผนทางการเงินของท่านเป็นเรื่องง่ายและสามารถทำได้จริง