ทรี - ศตนนท์ วัฒนชัย AFPT™

Assistant Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท M.Sc. Management with Distinction
(Adam Smith Business School, University of Glasgow)
ป.ตรี อักษรศาสตร์
สาขาภาษาญี่ปุ่น เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ป.ตรี รัฐศาสตร์
สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เกียรตินิยมอันดับสอง
(มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
Relationship Manager (Corporate Banking)
สถาบันการเงินต่างชาติ

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
จากความคิดที่ว่า การเงินเป็นเรื่องใกล้ตัวและมีผลต่อการดำรงชีวิตในทุกๆ ช่วงวัย ทำให้ผมตัดสินใจเปลี่ยนจากโลกของภาษามาสนใจเรื่องการเงินมากขึ้น โดยได้มีโอกาสเข้าทำงานในสถาบันการเงินแห่งหนึ่งและได้รู้จักกับหลายๆ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

หลังจากศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และมีประสบการณ์ในการแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงเริ่มสนใจแนวทางการแนะนำการวางแผนการเงินแบบองค์รวม ในช่วงเวลานั้นเองก็มีเพื่อนได้แนะนำให้รู้จักกับ Avenger Planner และ A-Academy และได้สมัครเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรุ่นที่ 6 ในที่สุด

จากเดิมที่เคยให้คำแนะนำเป็นส่วนๆ ก็ได้เรียนรู้การจัดทำแผนการเงินมากขึ้น เหมือนการได้นำเอาจิ๊กซอแต่ละชิ้นมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นภาพใหญ่อย่างสมบูรณ์ ไม่ได้มีเพียงแค่การลงทุนเพื่อเพิ่มความมั่งคั่ง หรือในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งเพียงอย่างเดียว

เมื่อทราบถึงการวางแผนการเงินนี้แล้วก็อยากถ่ายทอดสิ่งที่มีประโยชน์นี้ให้กับคนอื่นๆ ด้วย โดยแนวทางของ Avenger Planner เน้นการจัดทำแผนการเงินตามความต้องการของแต่ละท่านอย่างเหมาะสม พอประมาณ และเป็นไปได้จริง

การได้เข้ามาร่วมทีม Avenger Planner นอกจากตัวผมเองจะได้รับการฝึกฝนทักษะและเพิ่มเติมความรู้ในหลายๆ แง่มุมแล้ว ยังได้รับประสบการณ์ตรงผ่านการลงมือทำจริง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถให้คำแนะนำที่ดีแก่ทุกท่านได้

ผมอยากทำให้การวางแผนการเงินเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย ทุกคนสามารถเข้าถึงคำแนะนำและบริการ และท้ายที่สุดสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
การวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบ จะช่วยเป็นแผนที่นำทางให้เราไปสู่ทุกๆ เป้าหมายทางการเงินอย่างมั่นใจ