ซุป - ศุภชัย ฉายชนะบุญมี CFP®

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ป.ตรี เภสัชศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
Sales Manager
บริษัทเอกชน

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
ผมได้เริ่มต้นศึกษาการวางแผนการเงินจาก การค้นหาแหล่งความรู้ต่างๆ ผ่านทาง YouTube และได้มาพบกับ คุณเอ (ศักดา) แห่ง A-Academy จึงได้เริ่มดูเนื้อหาและพบว่ามีประโยชน์อย่างมาก และเป็นแรงบันดาลใจในการเป็นนักวางแผนการเงิน

ต่อมาได้เริ่มอบรมหลักสูตร CFP หรือ Certified Financial Planner กับทางสมาคมนักวางแผนการเงินไทย และลองนำมาวางแผนใช้กับตัวเอง ซึ่งก็เหมือนกับการมีเข็มทิศนำทาง ทำให้การจัดการด้านการเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะการวางแผนเงินแบบองค์รวม ไม่ได้เน้นที่แผนใดแผนหนึ่งอย่างสุดโต่ง

ในช่วงเดียวกันนี้เองทาง ทีม Avenger Planner เปิดรับสมัคร Planner รุ่นที่ 5 จึงตัดสินใจสมัครเข้าร่วม และพบว่าแนวการสร้างทีมนักวางแผนการเงินของ Avenger Planner นั้นเป็นการให้คำแนะนำโดยทำแผนให้ลูกค้าตามความต้องการและความเหมาะสมกับลูกค้าจริงๆ

และที่สำคัญจะเป็นโอกาสที่สามารถนำความรู้ทางการเงินที่ได้เรียนมา ไปให้ความรู้กับคนอื่นๆ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการเงิน และเพื่อให้สามารถใช้เป็นหลักในการจัดการการเงินของตัวเองได้ต่อไป
การวางแผนทางการเงินแบบองค์รวม เป็นอะไรที่ครอบคลุมมากกว่าเพียงแค่การประกันและการลงทุน เพราะเส้นทางการเงินชีวิต จำเป็นต้องมีเป้าหมายและแผนที่ชัดเจน พวกเรา Avenger Planner พร้อมให้คำปรึกษา และเพื่อไปสู่ความสำเร็จทางเป้าหมายทางการเงิน