วิว - ธัญพร เลิศวรรณเอก

Assistant Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ป.ตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต
(มหาวิทยาลัยมหิดล)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
บริษัทเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
วิวเคยได้รับโอกาสเข้าร่วมอบรม Financial Foundation รุ่นที่ 11 โดย คุณเอ ศักดา สรรพปัญญาวงศ์ ซึ่งเป็นการอบรมเกี่ยวกับการวางฐานชีวิตด้วยความรู้ทางการเงินในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการสภาพคล่อง การเก็บเงินสำรองฉุกเฉิน การจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งการลงทุนเพื่อต่อยอดความมั่งคั่ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ตระหนักว่าการวางแผนทางการเงิน เป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญ และถ้าเริ่มลงมือปฏิบัติจริงได้เร็วเท่าไหร่จะยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้น

หลังจากนั้นจึงเริ่มศึกษาการเงินและการลงทุนด้วยตัวเอง จากการอ่านหนังสือและเริ่มติดตามคุณเอ ในช่องทาง Facebook และ YouTube ทำให้ได้เรียนรู้หลายๆ เรื่องเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนมากขึ้น

ซึ่งเมื่อคนรอบข้างเห็นเราสนใจด้านนี้ ก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกัน แต่ด้วยข้อจำกัดของความรู้และประสบการณ์ ทำให้เราไม่มั่นใจว่าสิ่งที่คุยนั้น มีความถูกต้องมากน้อยเพียงใด

พร้อมทั้งในขณะนั้นเริ่มรู้จักทีม Avenger Planner และกำลังเปิดรับสมัครนักวางแผนการเงินจึงสนใจเข้าร่วม เพื่อจะได้ศึกษาหาความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากพี่ๆ น้อง ๆ ในทีม แล้วนำความรู้พื้นฐานทางการเงินส่วนบุคคล และวางแผนทางการเงิน มาแนะนำให้กับบุคคลที่สนใจต่อในอนาคต

พร้อมทั้งอยากให้หลายๆ คน หันมาให้ความสำคัญกับการวางแผนทางการเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมในอนาคต ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอะไรบ้างก็ตาม และสามารถดำเนินชีวิตที่มีความสุขมากยิ่งขึ้น
หากเรามีแผนทางการเงินที่สามารถลงมือปฏิบัติได้ จะช่วยให้เราไปยังเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมีความสุข