พิ้งค์ – ธรชญาน์ อดุลย์เดช

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท วิศวกรรมเคมี
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ป.ตรี วิศวกรรมเคมี
(สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
Internal Audit Manager
บริษัทเอกชน (ธุรกิจก่อสร้าง)

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
10 กว่าปีก่อนนี้เคยศึกษาเรื่องการวางแผนการเงินจาก Youtube A-Academy ศึกษาลองทำบ้าง แต่ไม่ได้ลงมือทำอย่างจริงจัง จนกระทั่งคนใกล้ตัว และเพื่อนหลายคนได้เจอกับการเชิญออกจากงานในช่วงปี 2019 ทำให้กลับมาคิดกับตัวเองว่า การงานที่คิดว่ามั่นคง ก็จะไม่มั่นคงอีกต่อไป

ประกอบกับตนเองยังไม่มีแผนการเงินที่ชัดเจนในช่วงเวลานั้น เลยเริ่มตั้งใจศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเงิน การลงทุน และประกัน เพื่อจะนำความรู้มาวางแผนการเงินให้ตนเอง และคนใกล้ชิด

เริ่มต้นวงการการเงินด้วย "ประกัน" หน่วยประกันเริ่มต้นที่ไปสังกัดอยู่ ได้ให้ความรู้มากมายเกี่ยวกับแบบประกัน แต่คิดว่าประกันเป็นผลิตภัณฑ์การเงินเพียงอย่างเดียวไม่สามารถตอบโจทย์แผนการเงินได้ครบ จึงพยายามมองหาความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นโดยการลงเรียนคอร์ส Certified Financial Planner Module 1 -2 เพื่อจะได้ทราบว่าหลักการวางแผนการเงินเครื่องมือ สินค้าทางการเงิน ให้ครอบคลุมโจทย์ชีวิต

แต่การวางแผนการเงินส่วนใหญ่ที่ตนเองพบเจอมาจะเป็นการวางแผนเพื่อตอบโจทย์ ทีละเป้าหมาย จนได้มาคุยกับน้องสาวว่ามี ทีม Avenger Planner ที่เป็นการวางแผนแบบองค์รวม ซึ่งครอบคลุมรายละเอียด การสร้าง การรักษา และการต่อยอดสินทรัพย์ และคำนึงถึงกระแสเงินสดที่ใช้ ทำให้แผนการเงินที่ออกมานำไปใช้ได้จริง จึงสนใจเข้าร่วมงาน Open-House และสมัครรับการคัดเลือกเป็น Planner รุ่น 6 ในปี 2022

ตนเองเชื่อว่าการวางแผนการเงินคือการวางแผนชีวิต สิ่งสำคัญที่ต้องมีอันดับแรกคือเป้าหมาย สิ่งที่สำคัญอันดับต่อมาคือ แผนการและวิธิปฏิบัติ ให้ไปถึงเป้าหมาย และสิ่งที่สำคัญอย่างที่สุดคือการลงมือทำ

จึงอยากทำสิ่งที่เป็นประโยชน์คือแผนการเงิน ให้กับทุกคนที่ตั้งใจ และแนะนำให้ลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้

สิ่งเดี่ยวที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายคือการลงมือทำอย่างถูกทาง