เทียน - เทียน นารินทร์ทอง CFP®

Assistant Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท ศึกษาศาสตร์ (การศึกษานอกระบบ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ป.ตรี สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักวางแผนการเงินอิสระ

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
ผมเริ่มให้ความสำคัญของแผนการเงินแบบองค์รวม เมื่อได้เข้ามาเป็นตัวแทนประกันชีวิตได้ระยะหนึ่ง แล้วพบว่า แม้ว่าส่วนหนึ่งของการจัดการความเสี่ยงจำเป็นต้องมีแผนประกันชีวิต แต่การจัดงบประมาณจำเป็นต้องคำนึงถึงเป้าหมายหรือความจำเป็นทางการเงินอื่นๆ ของลูกค้าประกอบด้วย เพราะความจำเป็นหรือความต้องการทางการเงินของคนเรามีหลากหลายไม่เหมือนกัน การวางแผนการเงินต้องคำนึงถึงทุกเป้าหมาย แผนการเงินจึงจะมีประสิทธิภาพ ประกอบทั้งมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมเองมีการลงทุนที่ผิดพลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนประกันชีวิตของผมด้วยเช่นกัน และมีเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกันนี้เกิดขึ้นกับคนที่ผมรู้จักหลายต่อหลายคน จึงคิดว่า การวางแผนการเงินจำเป็นต้องพิจารณาแบบแผนการเงินแบบองค์รวม จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด

แต่การจะมีแผนการเงินองค์รวมที่เหมาะสมของคนแต่ละคนนั้น นอกจากประกันชีวิตแล้วยังจำเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์การเงินที่หลากหลายในการตอบสนองเป้าหมายการเงินเหล่านั้น ผมจึงคิดว่า จำเป็นต้องอาศัยความรู้ทางการเงินที่ได้ตามมาตรฐานสากล ผมจึงเข้าเรียนหลักสูตรการเงินต่างๆ ทั้งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และสมาคมนักวางแผนการเงินไทย รวมถึงการหาความรู้การเงินเพิ่มตามเว็ปไซต์ต่างๆ ช่วงการเรียนรู้นี้เองที่ได้ไปเจอการให้ความรู้ทางด้านการเงินผ่าน YouTube ของคุณเอ ศักดา สรรพปัญญาวงศ์ ซึ่งทำให้รู้สึกประทับใจกับความเป็น “ผู้ให้” เป็นอย่างมาก

ติดตามเรื่อยมาจนกระทั่ง คุณเอ ร่วมกับคุณอ้น วิกรานต์ ชาติธนานนท์ และคุณใหม่ อภิญญา ตากสกุล ได้ก่อตั้งบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน อเวนเจอร์ แพลนเนอร์ จำกัดขึ้น โดยจะ “สร้างทีมนักวางแผนการเงินในอุดมคติ” ที่จะออกไปส่งมอบความรู้และให้บริการวางแผนการเงินกับผู้คนในวงกว้างมากขึ้น โดยมุ่งไปที่ประโยชน์ของลูกค้าก่อนเป็นลำดับแรก ส่วนผลประโยชน์ของตนเป็นรอง ภายใต้ชื่อ Avenger Planner ซึ่งผมชื่นชมหลักการทำงานแบบนี้มากและแอบให้กำลังใจตลอดมา

เมื่อผมเรียน FChFP, ChLP และ CFP® จบ ก็ได้พบว่านอกจากจะมีคุณวุฒิการศึกษาทางด้านการเงินและมีใบอนุญาตการแนะนำที่ถูกต้องแล้ว แต่ ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ ที่จะมีผลต่อตลาดการเงินและผลิตภัณฑ์การเงิน ซึ่งแน่นอนว่าจะมีผลต่อคำแนะนำต่อการวางแผนการเงินที่มีต่อลูกค้าด้วย ผมจึงคิดว่า ผมจำเป็นต้องอยู่ในทีมนักวางแผนการเงินมืออาชีพที่ทำงานด้านการวางแผนการเงินแบบองค์รวมโดยตรงที่ได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้องและมีบุคลากรที่เป็นกัลยาณมิตรมีความรู้และจดจ่อการเป็นประโยชน์

ผมจึงตัดสินใจเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นนักวางแผนการเงินของ บลป. Avenger Planner ผ่านหลักสูตร AVP Academy รุ่นที่ 7 ตลอดการเรียนหลายเดือนที่มีการทดสอบทุกระยะ จากทีม Founder และจากวิทยากรที่เป็นรุ่นพี่ ตอกย้ำว่า ทีมนักวางแผนการเงินของ บลป. อเวนเจอร์ แพลนเนอร์ นี้ มีระบบการทำงานและเครื่องมือรองรับที่เป็นการเพิ่มคุณภาพของการให้บริการ มีการให้คำแนะนำอย่างมีเหตุผล เป็นอิสระและดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างแท้จริง
ชีวิตมั่นคงด้วยแผนการเงินที่ดี โดยมี Avenger Planner เป็นเพื่อนร่วมทางเคียงข้างคุณ