นก - วราญาณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา CFP®

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักวางแผนทางการเงินอิสระ

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
ตลอดเวลาที่ได้ทำงานด้านประกันชีวิตและประกันภัย หลักสำคัญคือการให้ความสำคัญถึงความจำเป็นที่แท้จริงของลูกค้าว่าผลิตภัณฑ์นั้นควรตอบโจทย์ได้หลายๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครอง เบี้ยประกัน ระยะเวลา และเงินคืนตามสัญญา

ซึ่งตัวแทนจำนวนหนึ่งมักมุ่งขายสินค้า โดยพยายามขายเบี้ยประกันสูงๆ เพื่อปิดยอด และมีบางคนที่อ้างข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เพื่อต้องการปิดการขายให้ได้ ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าได้ประโยชน์ไม่เต็มที่กับเบี้ยประกันที่จ่ายไป จนวันหนึ่งได้พูดคุยกับ คุณดรุณี เรียงวัฒนสุข ท่านได้แนะนำให้ไปเรียนการวางแผนทางการเงินกับทางสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ซึ่งเป็นทิศทางในอนาคตของอาชีพด้านการเงินของสังคมไทย

เมื่อเริ่มเรียนทำให้ทราบว่าตัวเองต้องเรียนรู้อีกมาก และควรจะเริ่มต้นในการวางแผนทางการเงินของตัวเองให้สำเร็จและใช้ตัวเองเป็นตัวอย่างในการฝึกซ้อมความสามารถของตัวเอง เพื่อจะได้เอาไปใช้กับเพื่อนๆ ญาติ และลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป ทั้งนี้ได้เป็นการเปิดโลกว่าประกันชีวิตนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่ง ในการวางแผนทางการเงิน และยังทำให้เห็นองค์ประกอบที่สำคัญหลายส่วน เช่น งบดุลส่วนบุคคล งบกระแสเงินสด อัตราส่วนทางการเงิน การลงทุน การวางแผนภาษีและมรดก เป็นต้น

หลายครั้งที่เริ่มวางแผนทางการเงิน มีข้อสงสัยมากมาย และการลงมือทำอย่างจริงๆ จังๆ ในช่วงนั้น มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถช่วยคลายข้อสงสัยได้ แม้ว่าจะมีการพูดเรื่องการวางแผนทางการเงินกันมากขึ้น แต่การวางแผนทางการเงิน ก็ยังเป็นเพียงคำที่ถูกใช้เพื่อเปิดประเด็นในการเข้าหาลูกค้า จนทำให้ลูกค้าหลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นการขายประกัน

ระหว่างนั้นได้ศึกษาข้อมูลจากคุณเอ ใน A-Academy และมีการเปิดสอนหลักสูตร DIY Portfolio จึงได้ตัดสินใจลงเรียน ทำให้การเข้าใจในการวางแผนส่วนของการลงทุนได้ชัดเจนมากขึ้น และพบว่ายังมีทีม Avenger Planner ที่ทำการวางแผนทางการเงินองค์รวมอย่างจริงจังอยู่ในประเทศไทย

วันหนึ่งได้เห็นประกาศรับสมัคร Avenger Planer เปิดบ้าน Open-House รุ่นที่ 3 มีความสนใจในการที่อยากจะเข้าร่วมเพื่อที่จะได้ทำงานการวางแผนทางการเงินได้อย่างถูกต้องและเป็นมืออาชีพ แต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจสมัคร ด้วยเหตุว่าตอนนั้นกำลังอยู่ในช่วงเตรียมตัวสอบเพื่อให้มีคุณสมบัติขึ้นทะเบียนเป็นนักวางแผนทางการเงิน CFP® (Certified Financial Planner) จึงคิดว่าควรทำให้แล้วเสร็จ ก่อนเข้าร่วมทีมจะดีกว่า

จนเมื่อมีการเปิดรับสมัคร Avenger Planner รุ่นที่ 5 จึงได้เขาสมัครพร้อมกับสามี เพื่อที่จะได้ทำงานงานด้านการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้อง และให้ประโยชน์กับลูกค้าอย่างแท้จริง
ตราบใดที่เรายังใช้ชีวิต ต้องใช้สินค้าหรือบริการ การวางแผนทางการเงินทำให้ใช้ชีวิตได้ดีขึ้นและมีความสุข สงบมากขึ้น เปรียบเสมือนคุณเดินทางมุ่งหน้าออกทะเลลึก โดยคุณมีเรือที่แข็งแรง แผนที่ เข็มทิศนำทาง เสบียงและแผนรองรับในการเดินทางครั้งนี้