คุณค่าและมาตรฐานที่เราตั้งใจส่งมอบ

เรามีความตั้งใจที่จะ สร้างบริการวางแผนการเงินอันเป็นอุดมคติ ให้ปรากฎขึ้นจริง ผ่านการให้บริการของเรา ซึ่งเริ่มต้นจากแนวคิดว่า "ตัวเราเองอยากได้นักวางแผนการเงินแบบไหน เราก็จะเป็นนักวางแผนการเงินแบบนั้น" และนี่คือ "คุณค่าหลัก 4 ประการ" ที่เรายึดถือ และมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดขึ้น

อุ่นใจ

เราให้คำแนะนำเสมือนเป็นเงินของเรา
เลือกใช้เฉพาะวิธีการที่รอบคอบ ระมัดระวัง
และผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎหมายไทยเท่านั้น

โปร่งใส

เราเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ที่มาของรายได้ เงื่อนไขการบริการต่างๆ
เพื่อให้ท่านได้ข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ

มีความสามารถ

เราคัดเลือกนักวางแผนการเงินอย่างเข้มงวด
ทั้งด้านทักษะความรู้และคุณธรรม
และมีการทำงานร่วมกันเป็นทีม

ทุกคนเข้าถึงได้

เราให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
รายได้ของเราจะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้า
ดำเนินการตามแผนผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์เท่านั้น
เพื่อให้สามารถส่งมอบคุณค่าหลักทั้ง 4 ประการข้างต้นได้อย่างดีที่สุด
เราจึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านต่างๆ สำหรับนักวางแผนการเงิน Avenger Planner ดังต่อไปนี้

แนวทางการคัดเลือกนักวางแผนการเงิน

องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของ Avenger Planner คือ “นักวางแผนการเงิน” ซึ่งต้องมีคุณสมบัติสำคัญคือ ต้องมีความสามารถ เป็นคนดี และ ไม่มีปัญหาทางการเงิน เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างเป็นอิสระจากแรงกดดันต่างๆ โดยเฉพาะจากการฉวยโอกาสตักตวงผลประโยชน์ระยะสั้นจากความไม่รู้ของลูกค้า ด้วยการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม เพียงเพื่อจะสร้างรายได้ให้กับตนเองอย่างรวดเร็ว

ในเรื่องความรู้ความสามารถนั้น เรามีกระบวนการคัดสรร พัฒนา และฝึกฝนนักวางแผนการเงิน เพื่อให้มีทักษะที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการทำงานเป็นทีม ซึ่งช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆ ได้ดีกว่าการทำงานเพียงลำพัง เราจึงให้ความสำคัญกับอีก 2 ปัจจัยเป็นหลัก โดยเฉพาะเรื่อง “ความดี” เพราะแม้ว่าจะมีการตั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ มากมายมากำกับดูแล แต่หากตั้งใจจะหลบเลี่ยงเสียอย่าง กฎอะไรก็คงคุมไม่อยู่

ด้วยเหตุนี้ นักวางแผนการเงินของ Avenger Planner จึงถูกคัดเลือกจากบุคคลที่ทีมผู้ก่อตั้ง (Founder) มั่นใจว่ามีเจตนา และจิตสำนึกที่ดี อีกทั้งมีความตั้งใจจริงที่จะเป็นนักวางแผนการเงิน แม้จะมีหรือไม่มีทีม Avenger Planner เกิดขึ้นก็ตาม

โดยนักวางแผนการเงินของทีม จะต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามลำดับ ดังต่อไปนี้

 • เข้าใจแนวทางของทีมอย่างถ่องแท้ จากการรับฟังข้อมูลทั้งด้านบวก ด้านลบ ในกิจกรรม Open-house ของทีมซึ่งจัดทุกๆ 1-2 ปี
 • ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้น ทั้งเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลภาคทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อประกอบอาชีพนักวางแผนการเงิน
 • ผ่านการสัมภาษณ์โดยทีม Founder ทั้ง 3 ด้วยมติเอกฉันท์ เพื่อรับเข้าอบรมในหลักสูตร AVP Academy
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร AVP Academy ซึ่งเป็นหลักสูตรการวางแผนการเงินภาคปฏิบัติที่ทีมพัฒนาขึ้น โดยเน้นการฝึกฝนและลงมือปฏิบัติ เป็นเวลาอย่างน้อย 16 สัปดาห์
 • ผ่านการสะสมประสบการณ์เป็นผู้ช่วยนักวางแผนการเงิน เพื่อให้บริการกับลูกค้าจริง เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน
 • ผ่านการสอบแผนการเงินเชิงลึก ซึ่งมีกรรมการตัดสินเป็นทีม Founder และ Planner รุ่นปัจจุบัน
 • มีใบอนุญาตที่จำเป็นตามกฎหมายครบถ้วน ที่จะสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • พิสูจน์ตนเองได้ ว่ามีความอุทิศตน รับผิดชอบ ทุ่มเทในการฝึกฝน โดยมีความเต็มใจให้คำปรึกษาทางการเงินกับผู้คน โดยไม่แบ่งแยกฐานะ
แนวทางการวางแผนและให้คำแนะนำทางการเงิน

เราเชื่อในศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของคน จึงมีนโยบายเปิดโอกาสให้ นักวางแผนการเงินแต่ละคน สามารถวางแผนการเงินให้กับลูกค้าของตนได้อย่างอิสระ ตราบใดที่มิได้ละเมิดหลักการสำคัญของทีม ดังต่อไปนี้

แนะนำเสมือนเป็นเงินของตนเอง

หากแผนหรือผลิตภัณฑ์ใด ที่แม้แต่ตัวเราเอง
ยังไม่กล้าดำเนินการ หรือไม่เลือกซื้อ
เราก็จะไม่แนะนำแผนหรือผลิตภัณฑ์นั้นให้กับลูกค้าของเราเช่นกัน

คำนึงถึงความเสี่ยงก่อนผลตอบแทน

ทุกคำแนะนำของเรา จะอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท
เรามองด้านร้ายและเตรียมวิธีจัดการ ก่อนที่จะหวังถึงด้านดี
แล้วจึงสื่อสารทั้งสองด้านให้ลูกค้ารับทราบเพื่อตัดสินใจ

รอบคอบ พอประมาณ ไม่สุดโต่ง

เราวิเคราะห์ คาดการณ์ ให้คำแนะนำแบบระมัดระวัง
ชวนลูกค้าคาดหวังในสิ่งที่เป็นไปได้
ไม่ใช่เพียงแค่วาดฝันให้สวยหรู แต่มีความเป็นไปได้ต่ำ

ไม่เน้นคาดการณ์ระยะสั้น มุ่งความสำเร็จระยะยาว

เราให้ความสำคัญกับความเป็นไปได้ในระยะยาว
ซึ่งมีพื้นฐานทางวิชาการและเหตุผลรองรับ
มากกว่าการทำนายเหตุการณ์เฉพาะหน้า

เน้นเสนอทางเลือก ให้ลูกค้าร่วมตัดสินใจ

เราเชื่อว่าแผนการเงินที่ดีนั้น ต้องเป็นแผนที่ลูกค้ามีความเชื่อมั่น
เข้าใจ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยตนเอง
มากกว่าที่จะทำตามสิ่งที่นักวางแผนการเงินเสนอเพียงฝ่ายเดียว

ติดตามทบทวนคำแนะนำอยู่เสมอ

เราเชื่อว่าไม่มีแผนหรือคำแนะนำใดที่จะใช้ได้เสมอไป
เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป แผนการเงินจะต้องถูกปรับปรุง
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ
แนวทางการคัดเลือกและเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เพื่อจะบรรลุเป้าหมายทางการเงินนั้น นักวางแผนการเงินมีความจำเป็นต้องแนะนำให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ อาทิ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ กองทุนรวม กองทุน LTF/RMF/SSF กองทุนส่วนบุคคล และผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

โดยเฉพาะสำหรับนักวางแผนการเงิน Avenger Planner นั้น ส่วนแบ่งรายได้หรือคอมมิชชั่นจากการขายผลิตภัณฑ์เป็นเพียงแหล่งรายได้เดียวของเรา จึงมีโอกาสที่นักวางแผนการเงินจะเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม โดยอาศัยความเชื่อใจของลูกค้า เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน แทนที่จะเป็นผลประโยชน์ของลูกค้า

Avenger Planner จึงกำหนดนโยบายขึ้นเพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
1เสนอขายผลิตภัณฑ์เมื่อจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อบรรลุเป้าหมายเท่านั้น
นักวางแผนการเงิน Avenger Planner จะไม่เสนอขายผลิตภัณฑ์พร่ำเพรื่อ และ จะไม่ตั้งธงไว้ก่อนว่าจะต้องเสนอขายผลิตภัณฑ์ใดกับลูกค้าที่จะเข้าพบ ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่จะเสนอขายนั้น จะต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าลูกค้ามีความจำเป็นที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์นั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
2คัดเลือกผลิตภัณฑ์จากผู้ให้บริการที่หลากหลาย และเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้กฎหมายไทย
นักวางแผนการเงิน Avenger Planner จะพยายามคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากผู้ให้บริการที่หลากหลาย โดยไม่จำกัดอยู่เพียงผลิตภัณฑ์จากบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เว้นแต่มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายได้ นักวางแผนการเงินจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงข้อจำกัดนั้น ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายไทยเท่านั้น
3แนะนำผลิตภัณฑ์ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่จ่ายคอมมิชชั่นสูง
นักวางแผนการเงิน Avenger Planner จะทำการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดี เหมาะสมกับการนำไปใช้เพื่อบรรลุเป้าหมาย โดยไม่คำนึงว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะมีคอมมิชชั่นมากกว่าหรือน้อยกว่าอีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง (เช่น สำหรับกองทุนรวม คือเป็นกองทุนรวมที่มีผลตอบแทนย้อนหลังในระยะยาวที่ดี ขณะที่ผลตอบแทนในระยะสั้นก็ยังจัดอยู่ในกลุ่มกองทุนที่น่าสนใจ โดยมีค่าธรรมเนียมที่อยู่ในระดับที่ไม่สูงจนเกินไป)
4ไม่มีการขอหรือกดดันให้ลูกค้าช่วยซื้อผลิตภัณฑ์
นักวางแผนการเงิน Avenger Planner จะไม่ขอร้อง หรือกดดันด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม ให้ท่านช่วยซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ท่านไม่มีความจำเป็นต้องใช้ โดยจะเสนอขายเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเป็นต้องใช้ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางการเงินของท่านเท่านั้น
ทั้งนี้ หากลูกค้าท่านใด พบว่านักวางแผนการเงิน Avenger Planner มีการแนะนำหรือเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่ขัดกับนโยบายข้างต้น ท่านมีสิทธิ์ที่จะสอบถามถึงเหตุผลกับนักวางแผนการเงินของท่าน และ/หรือ สามารถร้องเรียนกับทีมผู้ก่อตั้ง (Founder) เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป (คลิก เพื่อส่งข้อร้องเรียน)
แนวทางการบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริการวางแผนการเงินของ Avenger Planner นั้นดำเนินการเป็นธุรกิจ ย่อมต้องคาดหวังผลตอบแทนทางการเงินเป็นการตอบแทนจากการให้บริการ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วนักวางแผนการเงินมักอยู่ในฐานะที่มีความได้เปรียบทางข้อมูลที่มากกว่า อีกทั้งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า จึงอาจสามารถให้คำแนะนำกับลูกค้าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยที่ลูกค้าไม่ทราบ หรือกระทั่งสามารถทำให้ลูกค้าเข้าใจว่าเป็นประโยชน์ของตัวลูกค้าเองได้ ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้น ก็ถือเป็นความบกพร่องอย่างร้ายแรงของเรา ที่ไม่สามารถมุ่งเอาประโยชน์ของลูกค้ามาก่อนประโยชน์ส่วนตนได้ตามปณิธานที่ตั้งไว้

ดังนั้น เราจึงมีแนวทางในการบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ผ่านการเปิดเผยข้อมูลที่มากเพียงพอตั้งแต่ก่อนรับบริการ ร่วมกับการที่ลูกค้าต้องให้ความร่วมมือกับทีมผู้ก่อตั้ง (Founder) ในการรักษาผลประโยชน์ของตัวท่านเอง ด้วยการศึกษาข้อมูลที่เราได้เปิดเผย และตัดสินใจทำตามคำแนะนำ เฉพาะที่ท่านเห็นว่ามิได้ถูกเอารัดเอาเปรียบเท่านั้น

โดย Avenger Planner มีนโนบายในการบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยการให้สิทธิ์ต่างๆ กับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะสอบถามและได้รับ ประวัติโดยสังเขป ของทั้งทีมผู้ก่อตั้งและนักวางแผนการเงิน
 • ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะสอบถามและได้รับข้อมูล แหล่งที่มาของรายได้ ของทั้งทีมผู้ก่อตั้งและนักวางแผนการเงิน
 • ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะสอบถามและได้รับทราบ ผลประโยชน์ ที่นักวางแผนการเงินและทีมผู้ก่อตั้ง ได้รับจากการให้คำแนะนำต่างๆ
 • ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะสอบถามและได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ เหตุผลและการได้มาซึ่งคำแนะนำต่างๆ ของนักวางแผนการเงิน
 • ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะ ดำเนินการหรือไม่ดำเนินการตามคำแนะนำใดๆ ของนักวางแผนการเงิน
 • ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะ ร้องเรียน หรือแจ้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ของนักวางแผนการเงิน ให้กับทีมผู้ก่อตั้งได้ดำเนินการตรวจสอบ
 • ลูกค้ามีสิทธ์ที่จะ ให้ทีมผู้ก่อตั้งจัดหานักวางแผนการเงินท่านใหม่ เพื่อทดแทนนักวางแผนการเงินท่านเดิมที่ลูกค้าไม่ประสงค์จะใช้บริการต่อ
 • ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะ ยกเลิก หรือยุติการรับบริการ ได้ทุกเมื่อ
การกำกับดูแลและควบคุมคุณภาพบริการ

เราเชื่อมั่นในหลักการที่ว่า ไปคนเดียวไปได้ไว... ไปด้วยกันไปได้ไกล จึงตระหนักดีว่าการจะพัฒนาทีมนักวางแผนการเงินหลายชีวิต ให้มีคุณภาพการบริการในระดับที่ดีใกล้เคียงกันนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ถึงกับเป็นไปไม่ได้ เราจึงตั้งใจให้ Avenger Planner เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Organization) ภายใต้แนวคิด Progressionist คือการเน้นเรียนรู้และพัฒนาจากการลงมือทำ เพราะคำว่าสมบูรณ์แบบนั้นไม่มีจริง

การรอจนดีที่สุด พร้อมที่สุด แล้วค่อยลงมือทำนั้น สุดท้ายอาจจะไม่ได้เริ่มทำอะไรเลย เราจึงเลือกที่จะสร้างบริการวางแผนการเงินในอุดมคติของเราขึ้นทันที และพัฒนาให้ดีขึ้นในทุกๆ วัน เพราะปัญญาที่แท้จริง ย่อมเกิดจากการลงมือทำเท่านั้น

กระบวนการเหล่านี้คือแนวทางที่เราใช้ เพื่อบ่มเพาะบริการของเราให้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ ในทุกๆ วัน

Continuous Learning

เรามีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
เพราะการเงินนั้นมีพลวัตรเปลี่ยนแปลงตลอด
เราจะไม่ประมาทคิดว่าตนรู้แล้วเก่งแล้ว

Knowledge Sharing

เราตั้งใจจะพัฒนาไปด้วยกันเป็นทีม
กรณีศึกษา ปัญหายากๆ เราร่วมกันแก้
ทักษะความรู้จะถูกแบ่งปันในทีมเสมอ

Feedback Seeking

เราแสวงหา Feedback จากลูกค้า
เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการ
สิ่งดีจะถูกชื่นชม สิ่งแย่จะได้รับการปรับปรุง

Internal Rating

เรามีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของนักวางแผนการเงินเป็นการภายใน
เพื่อพัฒนาเขาได้ตรงจุดและทันท่วงที