ข้อควรทราบสำคัญในการรับบริการ


  1. ด้วยเหตุที่บริษัทไม่มีการเก็บค่าบริการ แต่ได้รับเพียงค่าตอบแทนในรูปของส่วนแบ่งรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าซื้อเพื่อดำเนินการตามแผนการเงิน บริษัทจึงมีข้อกำหนดให้ลูกค้าทุกท่านต้องเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์พันธมิตรของบริษัทร่วมด้วย
  2. การเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปิดบัญชี และไม่มีข้อผูกมัดให้ต้องลงทุนในบัญชีนั้น
  3. นักวางแผนการเงิน จะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันกับผู้ช่วยนักวางแผนการเงิน ซึ่งท่านสามารถแจ้งกับนักวางแผนการเงิน กรณีที่ท่านไม่ประสงค์ให้มีผู้ช่วยนักวางแผนการเงินร่วมบริการด้วย
  4. นักวางแผนการเงินจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากลูกค้า ในการให้เวลาและให้ข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการจัดทำแผนและคำแนะนำ ลูกค้าสามารถพิจารณาให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็น และสามารถสอบถามเหตุผลได้ว่าข้อมูลแต่ละประเภทนั้นใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้าง
  5. บริษัทและนักวางแผนการเงินของบริษัท ไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ในการดำเนินการตามแผน และ/หรือ ผลลัพธ์ของการลงทุนได้ เนื่องจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมและรู้ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ
  6. บริษัทให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะปฏิบัติตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ภายใต้ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งท่านสามารถศึกษาได้โดยคลิกที่ ลิ้งค์นี้
  7. บริษัทมีนโยบายในการทำความรู้จักกับลูกค้าทุกรายแบบพบหน้าลูกค้า (Face-to-face) เท่านั้น กรณีนัดหมายทาง Online Meeting ลูกค้าจะต้องเปิดกล้อง เพื่อประโยชน์ในการยืนยันและระบุตัวตน อันเป็นข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  8. บริษัทกำหนดให้นักวางแผนการเงินต้องทบทวนและปรับปรุงแผนการเงินให้กับลูกค้าตามปกติปีละ 1 ครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็น ทั้งนี้ลูกค้าสามารถแจ้งความจำเป็นกับนักวางแผนการเงินได้ โดยนักวางแผนการเงินอาจใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเงินของลูกค้าแต่ละท่าน
  9. คำแนะนำการลงทุนและแผนการเงินของบริษัท ให้น้ำหนักกับกับปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจในระยะยาวเป็นหลัก จึงไม่ได้มีการปรับคำแนะนำในการลงทุนถี่นัก อีกทั้งบริษัทไม่มีนโยบายให้นักวางแผนการเงินทำหน้าที่รายงานข่าวสารระยะสั้นให้กับลูกค้า นักวางแผนการเงินจะแจ้งเฉพาะข่าวสารที่สำคัญ และกระทบกับแผนการเงินที่ได้เคยให้ไว้เป็นหลัก
  10. บริษัทขอสงวนสิทธิในการให้บริการเฉพาะกับลูกค้าที่มีความเข้าใจร่วมกันกับบริษัท ตามข้อควรทราบที่ได้แจ้งข้างต้น และตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการใน "ชุดเอกสารเพื่อขอรับบริการวางแผนการเงิน" โดยบริษัทอาจมีความจำเป็นที่ต้องปฏิเสธ และ ยกเลิกการให้บริการแก่ลูกค้าที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวได้

ท่านสามารถศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการโดยละเอียด
ได้จาก "ชุดเอกสารเพื่อขอรับบริการวางแผนการเงิน" โดยคลิกดาวโหลดเอกสารได้ที่ ลิ้งค์นี้