สถานการณ์การลงทุน และแนวทางการจัดการ ณ 19 มี.ค. 63