First Jobber – Avenger Planner

First Jobber

18/09/2020

แผนการเงินพื้นฐาน 7 ขั้นตอน : สำหรับนักศึกษาจบใหม่

ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านจากการเป็นนิสิต/นักศึกษา ไปสู่ชีวิตจริงที่ต้องหารายได้เลี้ยงชีพ ไม่ว่าจะในฐานะพนักงานหรือผู้ประกอบนั้น จะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากเกิดขึ้น อาทิ จากที่เคยพึ่งพารายได้จากครอบครัว เปลี่ยนเป็นต้องหารายได้ด้วยตนเอง จากที่เคยรับผิดชอบเฉพาะการศึกษาของตนเอง เปลี่ยนเป็นต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในหลายด้าน ทั้งด้านการงาน การเงิน ซึ่งบางคนอาจต้องรับผิดชอบครอบครัวอีกด้วย […]